Mål och prioriteringar för statlig förvaltning

Kvinna får hjälp med frågor vid servicekontor. Statsförvaltningen ska samverka samt vara rättssäker och effektiv. Foto: Ester Sorri

Förvaltningspolitiken

Mål

Alla statliga myndigheter ska bidra till att uppnå det förvaltningspolitiska mål riksdagen fastställt:

 • En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.

Statsförvaltningen har en central roll i Sveriges utveckling. En rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin och har en avgörande betydelse för utvecklingen av en hållbar ekonomisk tillväxt. En väl fungerande och tillgänglig förvaltning tillsammans med välskötta offentliga finanser ligger till grund för ett starkt och välmående Sverige.

Myndigheter under regeringen förverkligar regeringens politik inom många områden med stora skillnader.

Detta vill regeringen

Ständigt pågående utveckling och förnyelse av statsförvaltningen är en förutsättning för att regeringens politik ska få genomslag inom alla områden. Regeringen genomför hela tiden åtgärder utifrån den inriktning 2010 års förvaltningspolitiska proposition slog fast.

Prioriteringar 2014

 • Fortsatt arbete med att genomföra EU:s PSI-direktiv (Public Sector Information)
 • Ökad anslutning av kunder till Statens servicecenter
 • Fortsatt utveckling av styrningen av myndigheter för att göra den mer strategisk och anpassad till

Budget

Den statliga förvaltningspolitiken genomförs inom hela statsförvaltningen. Det finns inte någon specifik budget avsatt för förvaltningspolitiken.

Staten som arbetsgivare

Mål

Regeringens mål för området Statliga arbetsgivarfrågor är en samordnad statlig arbetsgivarpolitik som säkerställer att kompetens finns för att nå verksamhetens mål.

Regeringen har angivit följande delmål för de statliga arbetsgivarna:

 • Den statliga sektorn ska totalt sett inte vara löneledande.
 • Andelen kvinnor på ledande befattningar i staten ska öka.
 • Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten ska minska.
 • Den etniska och kulturella mångfalden bland anställda i staten ska öka på alla nivåer.
 • Arbetsmiljön i staten ska vara god.
 • De statsanställda ska ha kunskap om och förståelse för grundläggande värden i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman.

Detta vill regeringen

 • Staten ska vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare.
 • Statliga myndigheterna ska bedriva ett strategiskt arbete med sin kompetensförsörjning.
 • Statsanställda ska avspegla befolkningens sammansättning. Det har betydelse för legitimiteten och allmänhetens förtroende för den statliga förvaltningen. Ett respektfullt och värdigt bemötande av allmänheten har också betydelse för förtroendet.

Prioriteringar 2014

Regeringen prioriterar 2014 arbetet med värdegrundsarbetet i staten. Meningen är att stärka de anställdas kunskaper om och förståelse för statsförvaltningens grundläggande värden och statstjänstemannens roll.

Budget

Anslaget för arbetet med att stödja och utveckla värdegrunden i staten är fem miljoner kronor för år 2014.

Läs mer om Statliga arbetsgivarfrågor under utgiftsområde 2 i Budgetpropositionen för 2014.

Länsstyrelserna

Mål

Det övergripande målet för länsstyrelserna är att länen ska utvecklas genom att de nationella målen får genomslag samtidigt som hänsyn tas till olika regionala förhållanden och förutsättningar. Målet gäller för samtliga län, oavsett ansvars- och uppgiftsfördelning mellan stat och kommun.

Detta vill regeringen

Länsstyrelserna ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom sina ansvarsområden samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.

Prioriteringar 2014

Regeringen överväger åtgärder som bland annat ska förbättra styrningen och finansieringen av länsstyrelserna samt förhållandet mellan länsstyrelserna och andra myndigheter. Exempel på planerade åtgärder är att:

 • se över länsstyrelsernas instruktioner
 • förenkla den finansiella styrningen
 • förtydliga länsstyrelsernas roll i det regionala tillväxtarbetet
 • undersöka vilka möjligheter som finns att ytterligare fördela om verksamheter

Budget

Läs mer om Länsstyrelserna under utgiftsområde 1 i Budgetpropositionen för 2014

Statlig fastighetsförvaltning

Mål

Målet för statens fastighetsförvaltning är en kostnadseffektiv statlig fastighetsförvaltning. Förvaltningen ska ske med rimligt risktagande samt med likvärdig avkastning och service i jämförelse med andra alternativ.

Detta vill regeringen

Statens fastighetsförvaltning bör bland annat vara skild från brukandet av lokaler och mark.

Statens fastighetsförvaltning bör bedrivas med ett så långt som möjligt marknadsmässigt avkastningskrav.

De fastigheter som av historiska eller andra skäl är olämpliga att föra över till bolag bör läggas i en samordnad förvaltning i myndighetsform.

 • Fastigheterna ska förvaltas så att god hushållning och hög ekonomisk effektivitet uppnås.
 • Fastigheternas värden ska bevaras på en för ägaren och brukaren långsiktig lämplig nivå.
 • Hyresgästerna ska ges ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, markområden och anläggningar.
 • Myndigheterna ska uppfattas som kompetenta och serviceinriktade hyresvärdar.
 • Hänsynen till miljö- och kulturmiljövärden ska i tillämpliga delar motsvara vad som gäller för andra stora fastighetsförvaltare.

Prioriteringar 2014

Under 2014 slutför regeringen översynen av förvaltningen av statens försvarsfastigheter.

Budget

Läs mer om Statens fastighetsförvaltning under utgiftsområde 2 i Budgetpropositionen för 2014.

Begravningsverksamhet

Mål

Det finns inte några specifika mål formulerade för begravningsverksamheten.

Detta vill regeringen

Begravningsverksamheten saknar generell politisk inriktning.

Prioriteringar 2014

En utredare har sett över vissa frågor på begravningsområdet för att utveckla en flexibel och modern begravningslagstiftning. Slutbetänkandet lämnades vid årsskiftet 2013/14. Under 2014 bereder regeringskansliet förslaget.

Budget

Det finns inte någon specifik budget avsatt för begravningsverksamheten.