Från och med
 -
Till och med
Visar 1-25 av de 74 senaste notiserna

Regeringen utvidgar utvecklingsuppdrag kring Statens servicecenter

Regeringen utvidgar Ekonomistyrningsverkets uppdrag om utvecklingsarbete med Statens servicecenter. Uppdraget utökas med en flerårig analys och konsekvensbeskrivning. Regeringen förlänger tiden för uppdraget som senast ska redovisas den 20 juni 2014.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Bemötande och service angelägen demokratifråga

Värdegrundsdelegationen genomförde den 26 mars ett seminarium i Sundsvall om bemötande och service.
- Förvaltningen har demokratiserats. Statens auktoritet grundar sig inte längre på att man omger sig med yttre maktsymboler. Makten grundar sig på kompetens. Jag tror inte att statens företrädare riskerar att förlora makt genom att bemöta människor på ett bra sätt eller anstränga sig för att vara begripliga, sa Värdegrundsdelegationens ordförande professor Lena Marcusson.

Förvaltningspolitisk skrivelse presenterar mandatperiodens regeringsinitiativ

Regeringen lämnade den 12 mars skrivelsen "Regeringens förvaltningspolitik" till riksdagen. I skrivelsen redogör regeringen samlat för vilka initiativ den tagit inom det förvaltningspolitiska området sedan hösten 2006. I skrivelsen redogör regeringen även för hur statsförvaltningen utvecklats under perioden.

Landsting får regionalt utvecklingsansvar

Regeringen överlämnade den 4 mars en proposition till riksdagen med förslag att låta landstingen i Östergötland, Kronoberg och Jämtland bli regioner med regionalt utvecklingsansvar. Idag sköts det arbetet av kommunala samverkansorgan.

Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län får bilda regioner

Regeringen har idag beslutat om att överlämna en proposition till riksdagen om att flytta det regionala utvecklingsansvaret i de tre länen Östergötland, Kronoberg och Jämtland till landstingen. Idag sköts det arbetet av kommunala samverkansorgan i respektive län.

Statens fastighetsverk renoverar och bygger om Nationalmuseum

Statens fastighetsverk får i uppdrag att renovera och bygga om Nationalmuseum i Stockholm. Verket får också i uppdrag att genomföra säkerhetsåtgärder i ombyggnadsprojektet och ta över ansvaret för dessa investeringskostnader från Nationalmuseum.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Aningslöshet större problem än korruption i svensk statsförvaltning

Värdegrundsdelegationen vid Socialdepartementet genomförde den 12 februari ett seminarium om att främja en kultur som motverkar korruption.
- Jämfört med andra länder är Sverige relativt fritt från korruption i statsförvaltningen. Problemet är dock att vår självbild gör oss aningslösa och inte så vaksamma, sa professorn i statsvetenskap vid Örebro universitet, Erik Amnå.

Lena Sommestad landshövding i Jämtland

Regeringen utsåg idag Lena Sommestad till landshövding och chef för Länsstyrelsen i Jämtlands län. Hennes förordnande gäller från 1 april 2014 till 31 mars 2020.

Fastighetsmyndigheterna ökar samarbetet för att bli mer effektiva

Regeringen uppdrog den 6 februari Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk att öka sitt samarbete och öka effektiviteten. Myndigheterna lämnar senast den 13 juni 2014 en delrapport. Verken ska ska senast den 15 oktober redovisa uppdraget och en handlingsplan för hur de tänker genomföra det.

Fortifikationsverket blir kvar som myndighet

Fortifikationsverket blir kvar. Regeringen behåller myndigheten i sin nuvarande form, trots att en utredning föreslagit att myndigheten skulle läggas ned.

Knut Weibull överlämnar betänkandet till Stefan Attefall Regeringens särskilda utredare överantikvarie Knut Weibull överlämnar betänkandet till Stefan Attefall. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Utredning presenterade betänkande om modernare begravningsrutiner

Utredningen om vissa begravningsfrågor lämnade den 17 december betänkandet Begravning - återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats till civil- och bostadsminister Stefan Attefall.
- I betänkandet har regeringen fått ett väl utarbetat underlag att arbeta vidare med. Förslagen kommer att bidra till en mer modern och flexibel begravningslagstiftning, säger Stefan Attefall.

Stefan Attefall lyssnar på föredrag. - Den förvaltningskultur som sitter i väggarna måste ständigt erövras, sa Stefan Attefall. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Människors lika värde fundamental princip för statens existens

- Demokratin som styrelseskick ska inte bara bidra till att skapa effektivitet i statsförvaltningen. Den demokratiska staten ska värna om människosynen och principen om att staten behandlar alla människor lika.
Det sa civilminister Stefan Attefall när han måndagen den 2 december invigde Värdegrundsdelegationens första Värdegrundsforum.

Regeringen föreslår att landstingen Östergötland, Kronoberg och Jämtland får regionalt utvecklingsansvar

Regeringen föreslår i en promemoria att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län från 1 januari 2015 även ska omfatta landstingen i Östergötlands-, Kronobergs- och Jämtlands län.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Statens servicecenter visar vägen mot en effektivare myndighet

- Successivt kommer regeringen att ställa allt skarpare frågor till de myndigheter som inte planerar att ansluta sig till Statens servicecenter. Diskussionerna kommer att bli tuffare för varje år och då måste de bevisa att de verkligen bedriver det hela effektivare, säger civilminister Stefan Attefall.
Onsdagen den 23 oktober bjöd Socialdepartementet, Ekonomistyrningsverket och Statens servicecenter in verksledningar samt ekonomi- och administrativa chefer till ett seminarium om anslutning av myndigheternas administrativa tjänster till Statens servicecenter.

Statskontoret utvärderar projektet Offentligt etos

Regeringen uppdrog den 3 oktober åt Statskontoret att utvärdera projektet Offentligt etos som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) genomförde på regeringens uppdrag under tiden 2010-2012. Utvärderingen ska fokusera på hur projektet har påverkat myndigheternas arbete med den gemensamma värdegrunden. En slutredovisning ska lämnas till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2014

Regeringen behåller länsindelningen

Staten säger nej till förslaget att minska antalet länsstyrelser från 21 till 11, och stärker de mindre länsstyrelsernas finansiering. Samtidigt får Sverige sex nya regionkommuner 2015.
Dagens nyheter publicerade tisdagen den 24 september en debattartikel där civilminister Stefan Attefall redogör för regeringens ställningstaganden i regionfrågan.

Utredning banar väg för effektiv förvaltning av kulturfastigheter

Den 6 september överlämnade Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter sitt betänkande "Statens kulturfastigheter - urval och förvaltning för framtiden" till civilminister Stefan Attefall.

Tre män lämnar en skrift till en fjärde man. Regeringens särskilda utredare Ingemar Skogö, sekreterare Björn-Owe Björk och sekreterare Svante Eriksson överlämnar betänkandet till civilminister Stefan Attefall. Foto: Regeringskansliet/Mats Bäckelin

Regeringen vill skapa ändamålsenlig och effektiv förvaltning av försvarsfastigheter

Den 3 september överlämnade Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter sitt betänkande "Försvarsfastigheter i framtiden" till civilminister Stefan Attefall.
- Meningen med utredningen var att få ett bra och tillförlitligt underlag för att kunna skapa en ändamålsenlig och effektiv förvaltning av de fastigheter staten äger, säger Stefan Attefall.

Almedalen 2013: Förnyelsen av det offentliga Sverige - vad är nästa steg?

- Vi har god ordning i de offentliga finanserna. En delförklaring till detta är att vi har en oerhört effektiv, åtminstone i jämförelse med andra länder, offentlig sektor och framför allt statsförvaltning.
Det sa civilminister Stefan Attefall när han onsdagen den 3 juli genomförde Socialdepartementets almedalsseminarium Förnyelse av det offentliga Sverige - vad är nästa steg.

Regeringen ser över systemet med fristående utvärderingsmyndigheter

De senaste åren har fristående utvärderingsmyndigheter skapats inom ett flertal sektorer. Därför har regeringen idag lämnat Statskontoret i uppdrag att kartlägga och analysera hur utvärderingsmyndigheter bedriver sin verksamhet. Uppdraget är ett led i regeringens arbete att fortlöpande följa och analysera den förvaltningspolitiska utvecklingen.

Gemensam avgiftssats för begravningar

Regeringen gav den 13 juni Begravningsmetodsutredningen i uppdrag att även titta på hur Stockholms och Tranås kommuners begravningsavgifter kan inlemmas i systemet med en gemensam avgiftssats för begravningar. Skälet är att den Folkbokföringsproposition som riksdagen beslutade om i maj får konsekvenser för hanteringen av begravningsavgifterna.

Innovationsrådet överlämnar betänkandet till Stefan Attefall Innovationsrådet lämnar sitt slutbetänkandet till Stefan Attefall. Fr v Birgitta Böhlin, Kristin Lilieqvist, Jakob Brandt, Håkan Sörman, Martin Sparr, Dan Eliasson, och Carola Lemne. Foro: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Att tänka nytt för att göra nytta

Innovationsrådet lämnade den 11 juni slutbetänkandet Att tänka nytt för att göra nytta - om perspektivskiften i offentlig verksamhet till Stefan Attefall.

Myndighetschefer får nya löner

Regeringen har beslutat om nya löner för myndighetscheferna. Besluten gäller löner för generaldirektörer, landshövdingar, museichefer och rektorer för universitet och högskolor.

Ann-Christin Nykvist analyserar myndigheters lokaler i Stockholm city

Statsrådet Stefan Attefall gav den 24 maj generaldirektören för Statens tjänstepensionsverk, Ann-Christin Nykvist, i uppdrag att djupare analysera Ekonomistyrningsverkets rapport om statliga myndigheters lokalkostnader i Stockholm city. Ann-Christin Nykvist ska också jämföra statens lokaliseringsval med hur andra aktörer väljer lokaler.

Thomas Pålsson Thomas Pålsson, ny generaldirektör för Statens servicecenter från 20 maj. Foto: Regeringskansliet/ Mats Bäckelin

Thomas Pålsson generaldirektör för Statens servicecenter

Regeringen har idag utsett Thomas Pålsson till generaldirektör för Statens servicecenter från och med den 20 maj 2013. Thomas Pålsson kommer närmast från en tjänst som departementsråd och enhetschef för enheten för statlig förvaltning vid Socialdepartementet.