Från och med
 -
Till och med
Visar 1-25 av de 88 senaste notiserna

Utmaning förena expertkunskap och oväld i ämbetsmannarollen

- Tjänstemän i staten anställs utifrån sin sakkompetens. Samtidigt finns det en kärna i statstjänstemannarollen som skiljer statsanställda från anställda i privat verksamhet. Det är den kärnan det är viktigt att bevara och utveckla.
Det sa Peter Ehn, utredare från Statskontoret, när Värdegrundsdelegationen den 16 september genomförde ett värdegrundsforum om de kompetenskrav myndigheters verksamheter ställer på den professionella statstjänstemannarollen.

Södermanlands landshövding ska bo i residenset

Regeringen uppdrar åt Statens fastighetsverk att ordna en bostad åt landshövdingen i Södermanlands län i residenset i Nyköping. Statens fastighetsverk ska sälja villan som landshövdingen bott i. Uppdraget ska vara färdigt senast den 30 juni 2016.

Myndigheter ska bli mer effektiva genom jämförelser

Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att analysera och ge förslag på hur statlig verksamhet kan utvecklas och effektiviseras genom systematiska jämförelser. Utredare blir Fortifikationsverkets generaldirektör Urban Karlström.

Regeringen ger ytterligare anslag för insatser och efterarbete med anledning av skogsbranden i Västmanland

Regeringen har fattat beslut om att avsätta ytterligare 50 miljoner kronor till Länsstyrelsen i Västmanland för att bistå i efterarbetet i brandområdet i Västmanland efter att den akuta släckningsfasen är avslutad. Detta presenterades av försvarsminister Karin Enström och civilminister Stefan Attefall under en pressträff den 14 augusti.

Stefan Attefall med försvarsminister Karin Enström i bakgrunden - Ingvar Mattson är starkt engagerad i de förvaltningspolitiska frågorna, berättade Stefan Attefall vid regeringens sommarfika den 7 augusti. Foto: Regeringskansliet/Mats Bäckelin

Ingvar Mattson ny generaldirektör för Statskontoret

Regeringen utsåg idag Ingvar Mattson, nuvarande kanslichef på riksdagens finansutskott, till generaldirektör för Statskontoret. Han tillträder den 1 oktober.
-Statskontoret bistår regeringen med att bland annat granska statlig verksamhet och utveckla förvaltningspolitiken. Ingvar Mattsson är starkt engagerad i de förvaltningspolitiska frågorna, berättade Stefan Attefall vid regeringens sommarfika den 7 augusti.

Regeringen utnämner fler kvinnor till myndighetschefer än tidigare

Före valet 2006 var det ovanligt att regeringen annonserade efter myndighetschefer. 2007 förändrades detta genom ett nytt, öppnare och mer förutsägbart system för anställningsförfarande. Detta har inneburit att betydligt fler kvinnor har rekryterats än tidigare samt att rekrytering av personer utan tydlig politisk bakgrund har ökat markant.

Statens fastighetsverk får ny generaldirektör

Regeringen har idag torsdagen den 24 juli utsett Björn Andersson som generaldirektör för Statens fastighetsverk (SFV).

Sex landsting tar över regionalt utvecklingsansvar

Länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län lämnar den 1 januari 2015 över sina regionala utvecklingsansvar till länets landsting. Regeringen uppdrog den 5 juni de berörda länsstyrelserna att lämna över ansvaret så som regeringen föreslagit i propositionerna om regionalt utvecklingsansvar. Senast den 31 december 2014 ska länsstyrelserna redovisa hur de genomfört arbetet.

Två män samtalar. H.E. Luvsanvandan Bold och Stefan Attefall diskuterar hur man bygger en effektiv statsförvaltning med decentraliserad styrning. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Effektiv statsförvaltning i Mongoliet

Mongoliets utrikesminister H.E. Luvsanvandan Bold besökte måndagen den 26 maj Stefan Attefall. H.E. Luvsanvandan Bold besöker Sverige för att uppmärksamma att Mongoliet och Sverige haft diplomatiska relationer i 50 år. Ministrarna Bold och Attefall diskuterade hur man bygger en effektiv statsförvaltning med decentraliserad styrning.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Fri åsiktsbildning för myndigheter och anställda

Statliga myndigheters skyldigheter i offentlighetsprincipen och medarbetares möjligheter och rättigheter att fritt föra fram en åsikt var tema när Värdegrundsdelegationen den 22 maj genomförde sitt femte Värdegrundsforum.
- Den som är statsanställd ska kunna framföra intern och offentlig kritik mot myndighetens ledning och uppmärksamma missförhållanden på den egna myndigheten utan att riskera repressalier från arbetsgivaren, sa Lena Marcusson, ordförande i Värdegrundsdelegationen.

Nya löner för myndighetschefer med flera

Regeringen beslutade i dag om nya löner för bland andra generaldirektörer, landshövdingar, museichefer och rektorer för universitet och högskolor.

Statskontoret analyserar myndigheters arbete mot korruption

Regeringen har idag beslutat att ge Statskontoret ett uppdrag att kartlägga de statliga myndigheternas arbete för att förebygga korruption. Arbetet ska pågå till oktober 2015.

Utredare ser över regler för kostnader vid gravsättning

Regeringen beslutade den 30 april att låta en särskild utredare se över hur man kan reglera kostnaderna vid begravning av avlidna som inte har varit folkbokförda inom församlingens eller kommunens förvaltningsområde. Hanteringen kallas "Begravningsclearing". Utredare blir Knut Weibull som är överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Utredningen ska lämna sitt betänkande senast den 31 mars 2015.

Myndigheters information tillgänglig för alla

Statskontoret ska följa upp hur myndigheterna arbetar för att göra sina handlingar tillgängliga så att även andra kan använda dem. Statskontoret ska senast den 3 oktober 2015 beskriva nuläget. Myndigheten ska senast den 19 januari 2018 redovisa utvärderingen. Det beslutade regeringen den 16 april.

Regeringen utvidgar utvecklingsuppdrag kring Statens servicecenter

Regeringen utvidgar Ekonomistyrningsverkets uppdrag om utvecklingsarbete med Statens servicecenter. Uppdraget utökas med en flerårig analys och konsekvensbeskrivning. Regeringen förlänger tiden för uppdraget som senast ska redovisas den 20 juni 2014.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Bemötande och service angelägen demokratifråga

Värdegrundsdelegationen genomförde den 26 mars ett seminarium i Sundsvall om bemötande och service.
- Förvaltningen har demokratiserats. Statens auktoritet grundar sig inte längre på att man omger sig med yttre maktsymboler. Makten grundar sig på kompetens. Jag tror inte att statens företrädare riskerar att förlora makt genom att bemöta människor på ett bra sätt eller anstränga sig för att vara begripliga, sa Värdegrundsdelegationens ordförande professor Lena Marcusson.

Förvaltningspolitisk skrivelse presenterar mandatperiodens regeringsinitiativ

Regeringen lämnade den 12 mars skrivelsen "Regeringens förvaltningspolitik" till riksdagen. I skrivelsen redogör regeringen samlat för vilka initiativ den tagit inom det förvaltningspolitiska området sedan hösten 2006. I skrivelsen redogör regeringen även för hur statsförvaltningen utvecklats under perioden.

Landsting får regionalt utvecklingsansvar

Regeringen överlämnade den 4 mars en proposition till riksdagen med förslag att låta landstingen i Östergötland, Kronoberg och Jämtland bli regioner med regionalt utvecklingsansvar. Idag sköts det arbetet av kommunala samverkansorgan.

Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län får bilda regioner

Regeringen har idag beslutat om att överlämna en proposition till riksdagen om att flytta det regionala utvecklingsansvaret i de tre länen Östergötland, Kronoberg och Jämtland till landstingen. Idag sköts det arbetet av kommunala samverkansorgan i respektive län.

Statens fastighetsverk renoverar och bygger om Nationalmuseum

Statens fastighetsverk får i uppdrag att renovera och bygga om Nationalmuseum i Stockholm. Verket får också i uppdrag att genomföra säkerhetsåtgärder i ombyggnadsprojektet och ta över ansvaret för dessa investeringskostnader från Nationalmuseum.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Aningslöshet större problem än korruption i svensk statsförvaltning

Värdegrundsdelegationen vid Socialdepartementet genomförde den 12 februari ett seminarium om att främja en kultur som motverkar korruption.
- Jämfört med andra länder är Sverige relativt fritt från korruption i statsförvaltningen. Problemet är dock att vår självbild gör oss aningslösa och inte så vaksamma, sa professorn i statsvetenskap vid Örebro universitet, Erik Amnå.

Lena Sommestad landshövding i Jämtland

Regeringen utsåg idag Lena Sommestad till landshövding och chef för Länsstyrelsen i Jämtlands län. Hennes förordnande gäller från 1 april 2014 till 31 mars 2020.

Fastighetsmyndigheterna ökar samarbetet för att bli mer effektiva

Regeringen uppdrog den 6 februari Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk att öka sitt samarbete och öka effektiviteten. Myndigheterna lämnar senast den 13 juni 2014 en delrapport. Verken ska ska senast den 15 oktober redovisa uppdraget och en handlingsplan för hur de tänker genomföra det.

Fortifikationsverket blir kvar som myndighet

Fortifikationsverket blir kvar. Regeringen behåller myndigheten i sin nuvarande form, trots att en utredning föreslagit att myndigheten skulle läggas ned.

Knut Weibull överlämnar betänkandet till Stefan Attefall Regeringens särskilda utredare överantikvarie Knut Weibull överlämnar betänkandet till Stefan Attefall. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Utredning presenterade betänkande om modernare begravningsrutiner

Utredningen om vissa begravningsfrågor lämnade den 17 december betänkandet Begravning - återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats till civil- och bostadsminister Stefan Attefall.
- I betänkandet har regeringen fått ett väl utarbetat underlag att arbeta vidare med. Förslagen kommer att bidra till en mer modern och flexibel begravningslagstiftning, säger Stefan Attefall.