Lag och rätt

Modern kommunikationsteknik ska kunna användas i lantmäteriförrättningar

Regeringen har i dag remitterat ett förslag till Lagrådet på lagstiftning som innebär att modern kommunikationsteknik ska kunna användas i lantmäteriförrättningar. Förslaget innebär att handläggningen hos lantmäterimyndigheten blir enklare och mer effektiv. Det innebär att kostnaderna för de som är inblandade i en lantmäteriförrättning blir lägre.

Det ska bli enklare att dra fram samhällsviktiga ledningar

Regeringen har beslutat att remittera ett lagförslag till Lagrådet om att ledningsrätt ska kunna beviljas även för tomträtter.

Regeringen föreslår förenklad samverkan mellan fastigheter

Regeringen har i dag beslutat att remittera ett lagförslag till Lagrådet, om förenklingar i lagstiftningen för gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar. Bland annat införs rättvisare och enklare ersättningsregler.

Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till ändringar i passlagen. Ändringarna innebär ökade möjligheter för svenska medborgare att resa inom EU med enbart ett nationellt identitetskort.

Ny möjlighet för brottsbekämpande myndigheter att få tillgång till EU:s viseringsdatabas

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag om att brottsbekämpande myndigheter ska få tillgång till uppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte att bekämpa terroristbrott och andra grova brott. VIS är en EU-gemensam databas för viseringar. Genom förslagen genomförs det så kallade VIS-rådsbeslutet.

Fler notiser

Senaste publikationer

Rättslig information med länkar till EU:s och alla EU-länders rättssystem.
Den nya upplagan beskriver regler för giftermål och skilsmässa och vad som gäller för ogifta sambor. Den innehåller även information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn samt kortfattat om vissa arvsrättsliga regler.
Det svenska rättsväsendet

Trycksaken "Det svenska rättsväsendet" ger

en kort introduktion till rättsväsendet och dess myndigheter.

Regeringskansliets rättsdatabaser


Här finns lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéberättelser.