Utrikespolitik och internationellt samarbete

English

Utrikespolitik och internationellt samarbete

Utrikesdepartementet (UD) ansvarar tillsammans med utlandsmyndigheterna för Sveriges förbindelser med andra länder. På UD formuleras också de handlingsalternativ som ligger till grund för regeringens ställningstaganden i utrikespolitiska frågor. Till utrikesförvaltningens uppgifter hör dessutom att ta tillvara enskilda svenska medborgares och organisationers intressen utomlands.

Utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikespolitik handlar i bred bemärkelse om Sveriges politik gentemot andra länder. Att förebygga risker och hot är en viktig del av säkerhetspolitiken som är en del av utrikespolitiken.

Bistånd- och utveckling

Svenskt bistånd ska bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Den svenska utvecklingspolitiken kan sägas vila på två ben. Samstämmighetspolitiken (politiken för global utveckling) handlar om att alla politikområden ska dra åt samma håll, med målet om en rättvis och hållbar global utveckling. Och utvecklingssamarbetet (biståndet), som har som mål att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Din resa utomlands

En viktig uppgift för UD och ambassaderna är ge hjälp och råd till svenskar som råkat i svårigheter utomlands. UD arbetar med frågor som rör konsulärt bistånd, konsulär krisberedskap och civilrättsliga frågor.

Folkrätt och mänskliga rättigheter

Sverige har traditionellt satt respekten för folkrätten och de mänskliga rättigheterna i främsta rummet.

Länder och regioner

Sveriges utveckling är nära förbunden med andra länders, såväl i vår del av världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges samarbete med omvärlden.

Organisationer och samarbeten

Här hittar du information om en rad olika internationella organisationer och samarbeten som Sverige stödjer, deltar i eller samverkar med.

Friheten på nätet

är en av de stora globala framtidsfrågorna, och ett av de mest prioriterade områdena i svensk utrikespolitik.

EU:s gemensamma utrikespolitik