Från och med
 -
Till och med
Visar 1-25 av de 34 senaste notiserna

Åtgärder ska ge ökad delaktighet

Myndigheten för delaktighet och Socialstyrelsen ska genomföra ett antal åtgärder så att människor med funktionsnedsättning ska kunna få bättre förutsättningar att bli fullt delaktiga i samhällslivet.
Myndigheten för delaktighet ska bland annat se på hur man kan informera på webben om alternativa hjälpmedelsprodukter och planera standardiseringsarbetet till följd av vissa organisationsförändringar.
Socialstyrelsen ska bland annat ge vägledng, uppmuntra till större inflytande för den enskilde och se över föreskrifter.
Det beslutade regeringen den 12 juni.

Myndigheten för delaktighet har startat

Myndigheten för delaktighet är en sammanslagning av före detta Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet. Den startade 1 maj 2014. Myndighetens uppdrag är att verka för att alla människor ska kunna vara fullt delaktiga i samhället, oavsett funktionsförmåga.

Socialstyrelsen och SKL utvecklar beslutsstöd

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting att ta fram kunskapsunderlag och utveckla ett beslutsstöd för att användas inom verksamheter där det bor och vistas personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel

Regeringen lämnade den 28 januari propositionen "Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel" till riksdagen. Regeringen föreslår i propositionen bland annat att personer erbjuds välja hjälpmedel, när det finns olika hjälpmedel tillgängliga inom landstinget eller kommunen. Ändringarna i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen föreslås att träda i kraft den 1 juli 2014.

Ökad rättssäkerhet i assistansersättningen

Regeringen har beslutat att ge Försäkringskassan i uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen.

Pressträff om utredningen Framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten

På en pressträff klockan 11.00 presenterade utredaren Greger Bengtsson utredningen Framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten. Barn- och äldreminister Maria Larsson medverkade vid pressträffen.

Stödinsatser enligt LSS kartläggs

Regeringen har i dag beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att titta närmare på vissa stödinsatser till personer med funktionsnedsättning i syfte att få kunskap om likvärdigheten och rättsäkerheten i dessa insatser behöver stärkas.

Regeringen föreslår mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Personer med funktionsnedsättning som har tillstånd till färdtjänst, men inte rätt till bilstöd kan få ekonomiskt stöd av kommunen. Det ekonomiska stödet gäller för anskaffning och anpassning av ett motorfordon. Detta föreslås i en proposition som beslutades den 12 december 2013.

Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel

I en lagrådsremiss föreslås att personer erbjuds att välja hjälpmedel, när det finns flera likvärdiga tillgängliga inom landstinget eller kommunen. Ändringarna i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen föreslås att träda i kraft den 1 juli 2014.

Maria Larsson medverkade på högnivåmöte i FN om funktionshinder

Maria Larsson vid högnivåmötet i FN

Barn- och äldreminister Maria Larsson medverkade den 23 september vid högnivåmötet i FN:s generalförsamling i New York om funktionshinder och utvecklingspolitik. Vid mötet diskuterades bland annat hur funktionshindersfrågor lyfts fram i nästa utvecklingsmål för FN:s arbete.

Budget för funktionshinder 2014

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2014 ett ökat stöd till personer som vårdar och stödjer närstående. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) får ytterligare två miljoner kronor. Regeringen vill också ge anhörigorganisationerna ett ökat stöd med 5 miljoner kronor. Regeringen föreslår en ny utbildning för handläggare som prövar ansökningar om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS-insatser. I filmen kommenterar barn- och äldreminister Maria Larsson satsningen på anhörigstöd.

Beslut om timschablon för assistansersättning

För 2014 har regeringen beslutat att fastställa schablonbeloppet till 280 kronor per timme. Det innebär att schablonbeloppet räknas upp med fem kronor jämfört med 2013.

Stödet till barn med funktionsnedsättning vid kontakt med myndigheter ska undersökas

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) ska undersöka hur barn med funktionsnedsättning som har många myndighetskontakter upplever det stöd de får. Barnombudsmannen ska samtidigt vidareutveckla metoder för att lyssna på barn med olika typer av funktionsnedsättningar. Det har regeringen beslutat i ett par uppdrag till myndigheterna.

Förändringar inom det statliga bilstödet

I en promemoria lämnar regeringen förslag avseende anpassningsbidraget inom ramen för det statliga bilstödet. Förslagen syftar bland annat till att åstadkomma förutsättningar för en bättre konkurrens mellan utförare av fordonsanpassningar. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 med vissa undantag.

En samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området

I en promemoria föreslår regeringen att de delar av Hjälpmedelsinstitutets (HI) nuvarande uppgifter som kan anses vara ett statligt åtagande inordnas i Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) i samband med att HI upplöses. Handisam bör i detta sammanhang byta namn till Myndigheten för delaktighet, för att markera det mer samlade uppdraget, det tvärsektoriella perspektivet och uppgiften att stimulera samt utveckla kunskapsbildningen vad gäller tillgänglighet, funktionsnedsättning och miljö.

Ny myndighet ska stärka tillsynen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inrättades den 1 juni 2013 och tog då över tillsyns- och tillståndsverksamheter från Socialstyrelsen. För att stärka tillsynen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har regeringen tagit initiativ till en ny myndighet för tillsyn.

Agneta Rönn ska utreda assistansersättningen

Regeringen har beslutat att nuvarande ersättning för personlig assistans bör ses över. Agneta Rönn har i dag fått uppdraget att analysera hur de verkliga kostnaderna för assistansen bättre kan överensstämma med ersättningens storlek, utan att de totala kostnaderna ökar.

Uppdrag angående personlig assistans och ekonomisk ersättning för sådan

Regeringen vill ta reda på konsekvenserna av att personlig assistans utförs av den assistansberättigades gode man, förvaltare eller ombud. De vill också ta del av barns egna upplevelser av assistans, för att analysera hur barns möjlighet till självständighet och utveckling påverkas av ersättningen. Den 21 mars fick Socialstyrelsen uppdragen som ska redovisas senast den 15 januari 2014.

Ersättningen för personlig assistans ses över

Regeringen vill skapa en hållbar finansiering och kvalitetsutveckling av den personliga assistansen. Och komma till rätta med de problem som har upptäckts i nuvarande modell för ersättning för personlig assistans. Den 21 mars beslutade regeringen om direktiv för en översyn av ersättningen för personlig assistans och att ta fram förslag på en ändamålsenlig utformning av ersättningen.

FunkA-utredningen presenterar förslag på arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

I dag överlämnar den särskilda utredaren Cristina Husmark Pehrsson FunkA-utredningens slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Med förslag om arbetshjälpmedel och om försäkringsskydd för anställda med lönestöd kompletteras utredningens översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning. Efter överlämnandet presenterar utredaren betänkandet på en presskonferens.

Ny överenskommelse för 2013 om stöd till evidensbaserad praktik

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har slutit en förnyad överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik och utveckling av eHälsa, för god kvalitet inom socialtjänstens område för 2013. Brukare ska få ta del av insatser som bygger på bästa möjliga tillgängliga kunskap. eHälsa ska bidra till bättre tillgänglighet, kvalitet och effektivitet. Sammanlagt 227,5 miljoner fördelas för utveckling av evidensbaserad praktik och eHälsa i socialtjänsten.

Välfärdsutvecklingsrådets ordförande Signhild Arnegård Hansen överlämnar rådets slutrapport till barn- och äldreminister Maria Larsson, socialminister Göran Hägglund och näringsminister Annie Lööf. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Välfärdsutvecklingsrådet överlämnade slutrapport

Välfärdsutvecklingsrådet har överlämnat sin slutrapport till socialminister Göran Hägglund, barn- och äldreminister Maria Larsson och näringsminister Annie Lööf. Rådet har gett regeringen stöd i frågor som rör kvaliteten inom och utvecklingen av välfärden inom vård- och omsorgssektorn. Syftet har varit att medborgarna ska få ökat inflytande genom att förbättra förutsättningarna för valfrihet, entreprenörskap och innovativt företagande.

Uppdrag att stödja utveckling av ny målgrupp inom omvårdnadslyftet

Socialstyrelsen får i uppdrag att förbereda utvidgningen av en ny målgrupp för den tidsbegränsade kompetenssatsningen Omvårdnadslyftet. Den nya målgruppen för Socialstyrelsens uppdrag är personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

Budget för funktionshinder 2013

Regeringen föreslår att fusk och felaktigheter inom assistansersättningen ska minskas genom en rad förslag om bland annat skärpta krav. Dessutom ska personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning få utbildning inom Omvårdnadslyftet. Anslaget till bilstöd till personer med funktionsnedsättning föreslås öka i takt med att efterfrågan ökat de senaste åren.

Fler unga ska få chans att bidra

-Supported employment är en dokumenterat bra metod för att hjälpa människor med funktionsnedsättning att hitta och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det handlar till exempel om att så snabbt som möjligt komma in på en arbetsplats och väl där bygga upp ett individuellt anpassat stöd. Särskilt personer med psykiatriska diagnoser kan få bättre hjälp. Under de kommande tre åren satsar vi på Supported employment-projekt riktade till unga med aktivitetsersättning, skriver barn- och äldreministern, tillsammans med socialförsäkringsministern och arbetsmarknadsministern i en debattartiel i SVD den 14 september.