Insatser inom funktionshinder

Nedan är en förteckning över större politiska initiativ eller beslut som regeringen tagit sedan den tillträdde i oktober 2010. Det senaste ligger överst. I menyn till vänster hittar du regeringens prioriterade insatser just nu.

 • 2014

 • Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel (januari 2014)

  Regeringen lämnade den 28 januari propositionen "Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel" till riksdagen. Regeringen föreslår i propositionen bland annat att personer erbjuds välja hjälpmedel, när det finns flera likvärdiga tillgängliga inom landstinget eller kommunen.

  2013

 • Regeringen föreslår mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst (december 2013)

  Personer med funktionsnedsättning som har tillstånd till färdtjänst, men inte rätt till bilstöd kan få ekonomiskt stöd av kommunen. Det ekonomiska stödet gäller för anskaffning och anpassning av ett motorfordon. Detta föreslås i en proposition som beslutades den 12 december 2013.

 • Ersättningen för personlig assistans ses över (mars 2013)

  Regeringen vill skapa en hållbar finansiering och kvalitetsutveckling av den personliga assistansen. Och komma till rätta med de problem som har upptäckts i nuvarande modell för ersättning för personlig assistans. Den 21 mars 2013 beslutade regeringen om direktiv för en översyn av ersättningen för personlig assistans och att ta fram förslag på en ändamålsenlig utformning av ersättningen.

  2012

 • Ökat anslag för bilstöd (september 2012)

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 en
  permanent förstärkning av anslaget på 11 miljoner kronor och en tillfällig förstärkning på 33 miljoner kronor för 2013.

 • Utvidgning av Omvårdnadslyftet (september 2012)

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 en att målgruppen inom omvårdnadslyftet vidgas till att även omfatta personal som med stöd av socialtjänstlagen arbetar med personer med funktionsnedsättning.

 • Motverka fusk och felaktigheter i utbetalning av assistansersättning (september 2012)

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 en rad förlag för att motverka fusk och felaktigheter i utbetalning av assistansersättning. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2013.

 • Ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (juni 2012)

  I en promemoria lämnas förslag till att Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och patientsäkerhetslagen förs över till en ny myndighet - Inspektionen för vård och omsorg. En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av myndigheten.

  2011

 • Skrivelse om Riksrevionens rapport (oktober 2011)

  Riksrevisionen ligger bakom granskningsrapporten Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning - Ett (o)lösligt problem? Regeringen lämnade en skrivelse till riksdagen den 25 oktober 2011 med sina bedömningar av myndighetens rapport.

 • Lansering av funktionshindersstrategi (augusti 2011)

  Onsdagen den 24 augusti lanserades regeringens strategi för funktionshinderspolitiken 2011-2016. Syftet med strategin är att visa politikens inriktning med konkreta mål för samhällets insatser och hur resultaten ska följas upp de kommande fem åren.

 • Proposition om vistelsekommuns och bosättningskommuns ansvar (januari 2011)

  Regeringens propositon (2010/11:49)innehåller förslag till ändringar som reglerar vilken kommun som ska vara ansvarig för stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen och LSS. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2011.