Budget för funktionshinder 2015

Regeringen har lämnat ett budgetförslag för 2015. Den 3 december röstade riksdagen ja till de borgerliga partiernas förslag om budgetramar och riktlinjer för den ekonomiska politiken. Därmed gick regeringens förslag till budgetramar inte igenom.

Under december fortsätter riksdagsbehandlingen av varje utgiftsområde. Budgetpropositionen är slutbehandlad när riksdagen har röstat om förslagen för samtliga 27 utgiftsområden. Funktionshinder ingår i utgiftsområde (UO) 9.

Regeringens budgetförslag

Regeringen har i sin budgetproposition föreslagit åtgärder för en mer likvärdig tillgång till hjälpmedel över hela landet och minskade skillnader i avgifter och regelverk. Regeringen planerar också att sprida kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Här kan du läsa om förslagen.

Mer jämlik tillgång till hjälpmedel

Kvinnor och män med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet.

Ett grundläggande mål för funktionshinderspolitiken är att samhället utformas så att människor i alla åldrar oavsett funktionsförmåga blir fullt delaktiga i samhällslivet. För att nå dit behövs bland annat god tillgång till funktionella hjälpmedel. Behovet av hjälpmedel kommer att öka i framtiden till följd av en ökad andel äldre i befolkningen.

Tillgången till hjälpmedel varierar stort över landet liksom regler och avgifter. Regeringen vill arbeta för en mer likvärdig tillgång till hjälpmedel över landet och minskade skillnader i avgifter och regelverk.

Regeringen inleder ett arbete för att ta fram ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel.

Regeringen avser också att ge Socialstyrelsen i uppdrag att bland annat kartlägga tillgången till hjälpmedel samt de regler och avgifter som tillämpas vid hjälpmedelsområdet.

Förbättrad kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Regeringen planerar en informationsinsats för att sprida kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Regeringen ser arbetet med funktionshinderspolitiken i Sverige som en del av arbetet med att förverkliga FN-konventionen.

Sverige har under våren 2014 haft en dialog med kommittén för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är FN:s övervakningskommitté som har uppdraget att granska ländernas arbete med konventionen. Kommittén har bl.a. rekommenderat Sverige att utarbeta en strategi för att öka allmänhetens kunskap om olika funktionsnedsättningar. Enligt kommittén bör Sverige också genomföra nationella kampanjer och andra utbildningsinsatser riktade till offentliga tjänstemän och privata aktörer för att sprida innehållet i konventionen. Ett särskilt informationsprojekt om konventionen och kommitténs rekommendationer planeras därför.

Syftet är att öka kunskapen om konventionen samt att sprida information om de rekommendationer som kommittén lämnat till Sverige.

I januari 2015 ändras diskrimineringslagen genom att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning blir en form av diskriminering. I informationsinsatsen kommer även ingå att sprida kunskap om lagändringen.

Förslagen inom funktionshinder hittar du i utgiftsområde 9 i budgetpropositionen för 2015.