Insatser inom funktionshinder

Nedan är en förteckning över större politiska initiativ eller beslut som regeringen tagit sedan den tillträdde i oktober 2014. Det senaste ligger överst. I menyn till vänster hittar du regeringens prioriterade insatser just nu.

Budget för funktionshinder (oktober, 2014)

Regeringen vill arbeta för en mer likvärdig tillgång till hjälpmedel över hela landet och minskade skillnader i avgifter och regelverk. Regeringen planerar också att sprida kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.