Insatser inom funktionshinder

Nedan är en förteckning över större politiska initiativ eller beslut som regeringen tagit sedan den tillträdde i oktober 2014. Det senaste ligger överst. I menyn till vänster hittar du regeringens prioriterade insatser just nu.

Överenskommelse om stöd till socialtjänsten (januari, 2015)

Regeringen godkände den 22 januari 2015 en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.

Budget för funktionshinder (oktober, 2014)

Regeringen vill arbeta för en mer likvärdig tillgång till hjälpmedel över hela landet och minskade skillnader i avgifter och regelverk. Regeringen planerar också att sprida kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.