Funktionshinderspolitik i Sverige

Personer med funktionsnedsättning har sina rättigheter förankrade i FN-konventionen om mänskliga rättigheter. Myndigheten för delaktighet (MFD) är expertmyndighet inom funktionshindersområdet och arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.

Funktionshinderspolitiken är sektorsövergripande

Funktionshinderspolitiken är en del av alla politikområden. Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på jämlika villkor som människor utan funktionsnedsättning.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Sverige har anslutit sig till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige har även anslutit sig till det frivilliga tilläggsprotokollet. Det innebär att enskilda personer eller grupper av personer har möjlighet att klaga till en övervakningskommitté om de anser att deras rättigheter kränkts.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning skapar inte några nya rättigheter. Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning

Konventionen antogs år 2006 av FN:s generalförsamling. År 2009 trädde den i kraft i Sverige.

Strategi för funktionshinderspolitiken

Det finns en femårig strategi för funktionshinderspolitiken, som gäller under perioden 2011 till 2016. Strategin utgår bland annat från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Strategin visar politikens inriktning med konkreta mål för samhällets insatser och hur resultaten ska följas upp de kommande fem åren.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället

Enligt socialtjänstlagen ska kommuner verka för att personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i vardagen får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Kommunen ska bland annat medverka till att dessa personer får en meningsfull sysselsättning och att de får bo på ett sätt som är anpassat efter deras behov. För att klara detta ska kommunen ordna så att det finns tillgång till bostäder med särskild service.

Målet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att människor med omfattande funktionsnedsättningar får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet Lagen specificerar målgruppen och definierar de insatser som kan beviljas.

Assistansersättningen regleras i socialförsäkringsbalken

I socialförsäkringsbalken (SFB) regleras den statliga ersättningen till personlig assistans (51 kap. SFB).

Arbetar för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. Myndigheten är en sammanslagning av Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet och har till uppgift att främja ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken på alla nivåer i samhället.

Myndigheters beslut går att ompröva

Den som är missnöjd med beslut som en statlig myndighet fattat kan vända sig till myndigheten och begära att den omprövar beslutet. Är man också missnöjd med omprövningsbeslutet går det att överklaga till förvaltningsrätten, därefter kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.

Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man klaga också hos Justitieombudsmannen (JO).