Arbetsmarknadspolitik

Regeringens viktigaste mål är full sysselsättning. Utformningen av politiken har sedan 2006 utgått från att arbetslinjen ska stärkas. Fler ska kunna och vilja arbeta. Färre ska stå utanför arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadspolitiken är en central del av regeringens politik och en av de viktigaste komponenterna för att uppnå full sysselsättning. Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, att få vara en del i en arbetsgemenskap och att kunna förändra sitt liv till det bättre. Jobben handlar också om hur Sverige ska kunna rustas för framtiden, möta en demografisk utmaning där färre kommer att försörja fler, och stå starkt i den globala konkurrensen.

Trots orostider i vår omvärld så har arbetsmarknaden i Sverige utvecklats positivt under de senaste åren. Antalet sysselsatta har ökat kraftigt. Även antalet personer i arbetskraften har ökat, vilket är positivt eftersom utbudet av arbetskraft på lång sikt bestämmer sysselsättningen.

Regeringen har en bred arbetsmarknadspolitik som syftar till att alla människor ska ha möjlighet att delta i arbetslivet efter egen arbetsförmåga. Stora utmaningar kvarstår att underlätta för människor med svagare förankring på arbetsmarknaden att komma i arbete. Det måste fortsatt löna sig att arbeta. Det ska vara billigt att anställa.

Genom att fortsätta utveckla arbetslinjen vill regeringen få fler personer i jobb och samtidigt möta skuldkrisen med aktiva insatser. Det är avgörande för att säkra välfärden framöver.

Regeringens prioriteringar

Det ska löna sig att arbeta

Alla som arbetar måste känna att deras arbetsinsats ger lön för mödan. Det måste också löna sig att gå upp i arbetstid, att anstränga sig extra på jobbet och att hålla sig aktiv som arbetssökande. Därför har regeringen bland annat i fyra steg genomfört ett jobbskatteavdrag som sänker skatten på arbetsinkomster.

Fler i arbete genom arbetslinjen

Alla som kan arbeta ska kunna få ett arbete. Regeringens politik syftar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och stärka matchningen. Det är viktigt att öka drivkrafterna för människor att vara aktiva på arbetsmarknaden. Det handlar om att skapa ett bra klimat för arbete i Sverige.

Aktiv arbetsmarknadspolitik

Aktivitet, utbildning och omställning är den aktiva arbetsmarknadspolitikens viktigaste beståndsdelar. Att hålla sig aktiv, få snabbt och effektivt stöd samt rätt insatser är många gånger avgörande för att få ett arbete. Därför gör regeringen en lång rad insatser för att utveckla mötet mellan arbetssökande och arbetsgivare.

En bra skola

En bra skola förebygger arbetslöshet och förbättrar matchningen. Regeringen återupprättar kunskapsskolan och utvecklar fler yrkesinriktade utbildningar. Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknaden ska utvecklas.

En offensiv närings- och jobbpolitik

Regeringen för en offensiv närings- och jobbpolitik. Företag måste starta, stanna och växa i Sverige. Regeringen vill satsa på entreprenörskap, ett utvecklingskraftigt innovationsklimat och på forskning och utveckling.

Allt detta är underbyggt av en aktiv arbetsmarknadspolitik och en ansvarsfull ekonomisk politik.