Sjukförsäkringen i Sverige

Sjukförsäkringen är en del av socialförsäkringen. Om du arbetar i Sverige är du i regel försäkrad för arbetsbaserade förmåner. Försäkringskassan utreder, beslutar om och betalar ut bidrag och ersättningar när det gäller sjukförsäkringen.

Syftet med sjukförsäkringen är att skapa ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Sjukförsäkringsområdets lagar finns i socialförsäkringsbalken

I socialförsäkringsbalken finns bland annat bestämmelser om sjukpenning, sjukpenninggrundande inkomst, rehabilitering, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskador, närståendepenning och handikappersättning,

Vad gäller om du blir sjuk

Under länken Sjuk på Försäkringskassans webbplats kan du läsa vad som gäller vid sjukdom om du är anställd, arbetssökande, har aktiebolag, har enskild firma, är föräldraledig eller studerande.

Den sjukpenninggrundande inkomsten och sjukpenningen

Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) motsvarar den förvärvsinkomst som den försäkrade personen kan antas ha under det närmaste året. Som högst kan den sjukpenninggrundande inkomsten uppgå till sju och ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2014 är fastställt till 44 400 kronor. Sjukpenningens storlek beror på den sjukpenninggrundande inkomsten, multiplicerad med faktorn 0,97.

Sjuklön och sjukpenning

De första två veckorna betalar arbetsgivaren sjuklön för en anställd som är sjukskriven. Därefter betalas sjukpenning av Försäkringskassan.

Försäkrad när du arbetar i Sverige

Om du arbetar i Sverige är du i regel försäkrad för arbetsbaserade förmåner.

Tidsgränser för bedömning av arbetsförmågan

Det är avgörande med tidiga insatser för att motverka långvarig sjukfrånvaro.

Se illustrationen om rehabiliteringskedjan i högerspalten.

Närståendepenning för att vårda en närstående svårt sjuk person

Om du avstår från förvärvsarbete för att vårda en närstående svårt sjuk person kan du få närståendepenning. Svårt sjuk är sjukdomstillstånd som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv.

Sjukersättning och aktivitetsersättning för personer med helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga

Sjukersättning och aktivitetsersättning heter förmånerna i förtidspensionssystemet. Har du en varaktigt nedsatt arbetsförmåga kan du få sjukersättning. Är du mellan 19-29 år kan du få aktivitetsersättning.

Arbetsskadeförsäkringen

Om du skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. De som omfattas av försäkringen är anställda, egenföretagare och studerande som deltar i arbetsliknande undervisningsmoment till exempel praktik. Arbetsskadeförsäkringen ska vara ett reellt skydd vid arbetsrelaterade skador men den ska inte täcka andra skador.

Ansvariga myndigheter på sjukförsäkringsområdet

Försäkringskassan är den ansvariga statliga myndigheten för sjukförsäkringen. Försäkringskassan utreder, besluter om och betalar ut bidrag och ersättningar.

Myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är den ansvariga tillsynsmyndigheten på sjukförsäkringsområdet. ISF ska värna rättssäkerheten och effektiviteten.

Myndighetens beslut går att ompröva

Den som är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan vända sig till myndigheten och begära att den omprövar beslutet. Är man också missnöjd med omprövningsbeslutet går det att överklaga till förvaltningsrätten, därefter Kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.

Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man klaga också hos JO.