PIAAC - en internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

Sverige har deltagit i den största internationella undersökningen av vuxnas färdigheter (PIAAC) som har genomförts. Den 8 oktober 2013 presenterades resultatet för 23 länder. Undersökningen har genomförts för att ge information om i vilken utsträckning den vuxna befolkningen, i åldrarna 16-65 år, har de färdigheter som behövs i samhället och hur dessa används på arbetet och hemma. Undersökningen samordnas av Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Genom undersökningen skattas tre grundläggande förmågor: att läsa, räkna och lösa problem med hjälp av informationsteknologi. PIAAC ger en överblick av vuxnas grundläggande färdigheter i ett tjugotal länder och ger därmed goda möjligheter att jämföra resultaten såväl inom Sverige som mellan länder. Statistiska Centralbyrån (SCB) har på regeringens uppdrag fungerat som nationell projektledare för studiens genomförande i Sverige.

PIAAC är en internationell undersökning som mäter vuxnas förmåga att tillgodogöra sig skriftlig och matematisk information för att lösa uppgifter som de stöter på i vardagen och på jobbet, till exempel hur de söker information eller löser problem med hjälp av dator. Undersökningen har genomförts i 24 länder och är den största internationella studien av vuxnas kunskaper och färdigheter som någonsin har genomförts.

Hur ska resultaten användas?

Resultaten från PIAAC ger information om hur vuxna uppfyller nuvarande och framtida behov av kompetens och hur kompetensen kommer till användning i vardags- och arbetslivet.

I och med att undersökningen genomförts på samma sätt i alla OECD-länder är resultaten internationellt jämförbara. Undersökningen visar om det förekommer stora skillnader mellan länderna och hur väl Sverige står sig i en internationell jämförelse.

Resultaten kommer att vara ett viktigt underlag för politiska beslutsfattare, särskilt inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Resultaten kan ge vägledning i arbetet med att utveckla olika former av åtgärder och incitament för att höja kunskapsnivån hos befolkningen inom de områden där det behövs och för att öka matchningen mellan kompetens och arbete.

Resultaten kommer även att utgöra en viktig källa för forskare och möjliggöra fördjupad analys av sambandet mellan utbildning, kunskapsnivå och arbetsmarknad.

Vad är det undersökningen mäter?

Undersökningen mäter läsförmåga, räknefärdigheter och förmågan till problemlösning genom att intervjupersonerna får lösa vissa uppgifter. Undersökningen innehåller också en kartläggning av den kompetens som används på arbetsplatsen. Mot bakgrund av utbildning och yrkesliv kommer undersökningen att ge information om hur den vuxna befolkningen använder sina läs- och räknefärdigheter i sin vardag, hemma och på arbetet. Den kommer också att ge svar på hur de söker information eller löser olika former av problem med hjälp av dator eller andra tekniska hjälpmedel.

Hur gick undersökningen till?

Intervjuundersökningen genomfördes av SCB och pågick mellan augusti 2011 och maj 2012. Data samlades in via besöksintervjuer hos ett tvärsnitt av befolkningen i åldern 16-65 år.

När publicerades rapporten?

Den första internationella rapporten med resultat från PIAAC-undersökningen publicerades den 8 oktober 2013.

Vilka länder deltar i PIAAC?

De länder som har deltagit är: Australien, Belgien (Flandern), Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Japan, Irland, Italien, Kanada, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Slovakien, Spanien, Sverige, Sydkorea, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike.

I en andra omgång genomför även Chile, Grekland, Indonesien, Litauen, Israel, Nya Zeeland, Singapore, Slovenien, Turkiet undersökningen.

Hur får jag mer information om undersökningen?

För fördjupad information om undersökningen se SCB:s webbplats.