Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken 4 - 2012
2 maj 2012

Arbetsmarknadsministern har ordet

Foto på Hillevi Engström. Hillevi Engström.

Sedan förra nyhetsbrevet har regeringen bland annat presenterat sin vårproposition "Jobb och välfärd". I vårpropositionen beskriver regeringen den ekonomiska utvecklingen sedan budgetpropositionen för 2012 och anger riktlinjerna för den ekonomiska politiken kommande år. Regeringen har fått kritik för att vårpropositionen inte innehöll några skarpa förslag mot till exempel ungdomsarbetslösheten, men enligt den nya budgetordningen är inte heller det tanken med vårpropositionen. De konkreta förslagen återkommer regeringen med i höstens budgetproposition.

Arbetsmarknadsinsatser

Ökad sysselsättning bland kvinnorna

I mars var 4 643 000 sysselsatta i åldern 15 till 74 år. Antalet arbetslösa var 389 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 7,7 procent. Säsongrensade siffror visar på en ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet bland kvinnorna.

Pensionsregler föreslås ses över

Reglerna i allmänna och avtalade pensioner behöver ses över för att underlätta ett längre arbetsliv. Det är en av slutsatserna i det delbetänkande som Pensionsåldersutredningen presenterade den 19 april. Utredningen redovisar i delbetänkandet en kunskapsöversikt av förutsättningarna för ett längre arbetsliv för äldre och en höjning av pensionsåldern. Översikten visar bland annat att mer än 80 procent av alla äldre väljer att pensionera sig vid 65 års ålder eller tidigare. Slutbetänkandet kommer att presenteras senast den 1 april 2013.

Tekniksprång ger ungdomspraktikplatser

Tekniksprånget är näringslivet och regeringens satsning för att fler ungdomar ska utbilda sig till ingenjörer. Med fyra månaders betald praktik kan ungdomar lära sig vad ingenjörsyrket innebär. Regeringen avsätter 100 miljoner kronor för satsningen. Näringslivet kommer att stå för handledning och lön till praktikanterna, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) kommer att administrera satsningen. För läsåret 2012/2013 finns cirka 1 000 praktikplatser att söka. År 2015 väntas antalet platser vara 5 000 per år.

Foto på vårpropositionen.

En politik för jobb och välfärd

I vårpropositionen som presenterades den 16 april anger regeringen utrymmet för och inriktningen på politiken inför de konkreta åtgärder som presenteras i budgetpropositionen i höst. Svensk ekonomi väntas bromsa in tydligt under 2012 i spåren av den europeiska skuldkrisen. Risken för en kraftigt sämre konjunkturutveckling gör att det finns ett fortsatt behov av goda säkerhetsmarginaler i de offentliga finanserna. Detta för att även framöver ha utrymme att kunna dämpa effekterna på jobb och välfärd av en fördjupad kris. Utrymmet för reformer i budgeten för 2013 väntas därmed vara begränsat. Det bör framför allt användas till åtgärder som motverkar att arbetslösheten biter sig fast, stärker ekonomins funktionssätt, förbättrar den ekonomiska standarden för utsatta grupper och som förstärker välfärden.

Lönekostnaderna har minskat

Regeringen har genomfört många insatser för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för dem som stått utanför. I en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet följer en genomgång över arbetsgivarens lönekostnader före respektive efter olika typer av stöd som regeringen infört i syfte att öka sysselsättningen. Regeringen har bland annat halverat socialavgifterna, det vill säga arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna, för personer under 26 år. Det gäller alla, inte bara dem som är arbetslösa.

Ohälsoskulden minskar

Socialförsäkringsrapporten "Ohälsoskulden 2010" beskriver ohälsoskuldens utveckling från slutet av 1990-talet fram till år 2010. Syftet med ohälsoskulden är att beskriva sjukförsäkringens ekonomiska utveckling och utvecklingen i sjukförsäkringen generellt. Ohälsoskulden ökade från 312 miljarder kronor år 1996 till 555 miljarder kronor år 2005. Sedan 2005 har den minskat och år 2010 ligger ohälsoskulden på 309 miljarder. En av slutsatserna i rapporten är att förändringarna till främst beror på att skulden till yngre och medelålders sjukersättningsmottagare ökade under början av 2000-talet för att sedan sjunka.

Fler högskolestudenter får kvalificerat arbete

Svenskt Näringsliv har för sjätte året genomfört undersökningen Högskolekvalitet. Rapporten visar bland annat att 82 procent av de studenter som tar examen från svenska universitet och högskolor har någon form av anställning efter 6 till 12 månader. 67 procent i undersökningen har kvalificerade arbeten som motsvarar utbildningsnivån. I mätningen för förra året var resultatet 60 procent.

Rehabiliteringsgarantins behandlingar studeras

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har av regeringen fått i uppdrag att genomföra två observationsstudier som syftar till att ge svar på om behandlingarna som ges inom ramen för rehabiliteringsgarantin i högre utsträckning leder till återgång i arbete jämfört med andra behandlingar.

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Foto på Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverkets generaldirektör. Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverkets generaldirektör, var en av talarna på världsdagen för arbetsmiljö. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet.

Världsdagen för Arbetsmiljö

Den svenska ILO-kommittén arrangerade den 27 april ett seminarium i samarbete med Arbetsmiljöverket med anledning av World Day for Safety and Health at Work. Årets tema var arbetsmiljöarbetet inom bemanningsbranschen.

Inspektioner mot stress

Inom EU genomförs under året en inspektionskampanj mot psykosociala problem ute på arbetsplatserna. Svenska Arbetsmiljöverket leder insatsen. 300 inspektioner inom branscher med hög risk att drabbas av arbetsrelaterade besvär på grund av stress kommer att besökas.

Ny chef för Arbetsdomstolen

Regeringen utsåg den 29 mars Cathrine Lilja Hansson till ny chef för Arbetsdomstolen. Hon är i dag ordförande i Arbetsdomstolen. Hennes förordnande gäller från och med 1 maj 2012.

Nyanlända

Fler får arbetstillstånd

3 833 arbetstagare från länder utanför EU beviljades uppehållstillstånd i Sverige under årets första kvartal jämfört med 3 205 personer samma period i fjol. Vanligaste yrkeskategorin som får arbetstillstånd var dataspecialister. 1 018 arbetstagare i den kategorin beviljades arbetstillstånd under det första kvartalet.

EU och internationellt arbete

Foto på en EU-flagga och på en svensk flagga. Foto: Mark Earthy/Scanpix

Satsning på sysselsättningspaket

Den 18 april presenterade EU-kommissionen sitt så kallade sysselsättningspaket, innehållande kommissionens agenda för att skapa fler jobb. Sysselsättningspaketet utgörs av ett huvudmeddelande "mot återhämtning och hög sysselsättning" samt nio arbetsdokument, varav två samrådsdokument, som utvecklar sysselsättningspolitikens roll för att nå EU 2020-strategins övergripande målsättningar om en smart, hållbar tillväxt för alla.
Paketet ska ses mot bakgrund av den höga arbetslösheten i EU, som nu ligger runt 10 procent, och bygger på och kompletterar genomförandet av EU:s jobb- och tillväxtstrategi, Europa 2020-strategin. I meddelandet identifierar kommissionen reformer och åtgärder som den anser behöver vidtas på nationell och europeisk nivå för att stimulera jobbskapande samt skapa mer dynamiska och inkluderande arbetsmarknader i Europa.

Lösningar på nordiska gränshinder diskuterades i Oslo

På en konferens den 19 april i Sandvika, Oslo, Norge, presenterade en nordisk expertgrupp bestående av myndighetspersoner rapporten "Gränshinder i Norden". I den nya rapporten ges tänkbara lösningsförslag på de problem som finns för gränshindren på både arbetsmarknaden och det sociala området i de nordiska länderna. Flera av gränshindren i rapporten gäller till följd av EU-förordningar.

Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är till för dig som vill följa regeringens arbetsmarknadspolitik. Nyhetsbrevet ger löpande sammanfattningar av regeringens initiativ på arbetsmarknadsområdet och publiceras en gång i månaden eller vid behov. Tipsa gärna medarbetare och vänner om nyhetsbrevet som ges ut av Arbetsmarknadsdepartementets informationsenhet.