Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Riktade satsningar inom rättsväsendet

I budgeten för 2010 och 2011 aviserades resurstillskott för rättsväsendet för 2012. Detta innebär att anslagen ökar för nästkommande år till Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Sveriges Domstolar. Därtill gör regeringen i budgeten för 2012 särskilda satsningar på Säkerhetspolisen, säkerheten i domstolar samt reserverar medel för det internationella Kriminologipriset, The Stockholm Prize in Criminology.

Polisen

För att ge polisorganisationen möjlighet att vidareutveckla verksamheten samt rekrytera nödvändig kompetens ökas anslaget med 150 miljoner kronor från och med 2012 så som regeringen aviserade i 2010 och 2011 års budgetpropositioner.


Säkerhetspolisen

Självmordsattentatet i Stockholm 2010 och händelserna i Norge 2011 har gjort hotet från våldsbejakande extremism, terrorism och enskilda hotutövare mycket påtagligt. Händelserna bekräftar också nödvändigheten att fortsätta utveckla Säkerhetspolisen. Anslaget ökas därför med 85 miljoner kronor 2012. Från och med 2013 beräknas anslaget öka med 55 miljoner kronor.


Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten har en viktig brottsbekämpande roll mellan polisen och domstolarna. För att kunna bibehålla kvaliteten och effektiviteten i verksamheten ökas anslaget med 40 miljoner kronor från och med 2012 så som regeringen aviserade i budgetpropositionerna 2010 och 2011.


Ekobrottsmyndigheten

För att Ekobrottsmyndigheten ska kunna upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i sin verksamhet ökas anslaget med 5 miljoner kronor från och med 2012 så som regeringen aviserade i budgetpropositionerna 2010 och 2011.


Sveriges Domstolar

Anslaget till Sveriges Domstolar ökas med 100 miljoner kronor från och med 2012 så som regeringen aviserade i förra årets budgetproposition. Resurstillskotten skapar goda förutsättningar för att verksamheten ska kunna bedrivas med bibehållen hög kvalitet och effektivitet. Dessutom ökas anslaget med 15 miljoner kronor för 2012 och 30 miljoner kronor från och med 2013 för att förstärka säkerheten i domstolarna och öka möjligheterna att hålla säkerhetskontroller där.


Kriminalvården

Regeringen har sammanlagt i de tre senaste budgetpropositionerna tilldelat Kriminalvården 900 miljoner kronor i ökat anslag. Tillskotten har varit avsedda att användas för att upprätthålla kvalitet, effektivitet och säkerhet inom såväl frivården som häkte och anstalter. Kriminalvården måste nu förvalta de stora resurstillskotten väl.


Stiftelse för Kriminologipriset

Regeringen satsar 14 miljoner kronor i en stiftelse som bildas tillsammans med andra donatorer under förutsättning att dessa bidrar med lämpligt kapital. Stiftelsens ändamål är att främja kriminologisk forskning genom utdelandet av ett särskilt pris.


Kontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos Beatrice Ask