Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Rapport om den senaste forskningen kring klimatförändringarna

SMHI överlämnar i dag en rapport om den senaste forskningen kring klimatförändringarna till regeringen. Rapporten kommer att fungera som ett stöd för Sveriges agerande i klimatarbetet. SMHI pekar i rapporten på att effekterna av klimatförändringarna antas bli allvarligare än tidigare bedömningar och att det därmed behövs kraftiga utsläppsminskningarna till år 2050 för att uppnå tvågradersmålet.

- För att klara av den gemensamma utmaningen att göra Sverige till ett grönt föregångsland där vi kombinerar välstånd och god miljö är det viktigt att vi utgår från den senaste och mest aktuella forskningen. SHMI:s rapport är ett viktigt bidrag och stöd både i de internationella klimatförhandlingarna och i Sveriges arbete med att nå målet att vi ska vara ett grönt föregångsland utan egna klimatutsläpp 2050, säger miljöminister Andreas Carlgren.


I SMHI:s sammanställning av aktuella studier visas bland annat att havsnivåhöjningen kan bli större vid slutet av detta sekel än vad som bedömdes 2007. Havsförsurningens effekter på marina ekosystem är mer omfattande än vad som tidigare varit känt. Även avsmältningen av Arktis havsis sker snabbare än vad som bedömdes 2007.


Bakgrund

Syftet med rapporten är att redovisa vad som hänt efter den senaste sammanställningen av kunskapsläget som presenterades av FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC 2007. Nästa samlade vetenskapliga utvärdering av IPCC väntas bli klar under 2013-2014.

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Flera myndigheter kommer att involveras i uppdraget och arbetet ska bygga på dialog och samverkan med hela samhället. Naturvårdsverket lämnar delrapport 31 januari 2012 om hur olika sektorer i samhället kan beröras. Slutrapport lämnas senast 1 december 2012.


Kontakt

Oscar Sundevall
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
Nilla Thomson
Dep.sekreterare
08-405 40 90
070-322 05 91