Utredningens förslag presenteras

Utredningens slutsatser och förslag presenteras för regeringen i en rapport, ett betänkande, i regel i serien Statens offentliga utredningar (SOU). Ett förslag kan också utarbetas av en intern utredning inom ett departement och presenteras då vanligen som en rapport inom Departementsserien (Ds).

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter för att de ska få säga sin mening. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd förslaget har. Om en stor del av dem som svarat på remissen är negativa kan beslutet bli att inte gå vidare i frågan, eller att försöka hitta andra lösningar än dem utredningen föreslår.

Regeln är att remissen ska vara skriftlig och att de som vill lämna synpunkter ska få minst tre månader på sig. Enbart i undantagsfall kan andra former användas, exempelvis att synpunkter förs fram vid ett möte.