Ordningslagen

Ordningslagen innehåller regler om allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och om allmän ordning och säkerhet.

Ordningslagen trädde i kraft den 1 april 1994 och ersatte då allmänna ordningsstadgan och lagen om allmänna sammankomster.

Lagen innehåller regler om allmänna sammankomster, till exempel demonstrationer, konserter och teaterföreställningar, samt offentliga tillställningar, till exempel idrottstävlingar, tivolin och marknader. För att få anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning krävs i de flesta fall tillstånd av eller anmälan till polismyndighet. Polismyndigheten får i vissa situationer ställa in eller lösa upp en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Lagen innehåller också regler om allmän ordning och säkerhet på offentliga platser med mera. Det krävs tillstånd för att få använda en offentlig plats på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Det finns även andra krav på tillstånd, till exempel för användning av pyrotekniska varor, om användningen innebär risk för skada eller olägenhet. Lagen innehåller också regler om ägarens ansvar för brister på byggnader, för snöröjning och för att förse brunnar och bassänger med säkerhetsanordningar.

I lagen finns särskilda bestämmelser om ordning och säkerhet i viss kollektivtrafik och vid vissa idrottsarrangemang. Lagen innehåller straffbestämmelser.

Ordningslagen kompletteras av mer detaljerade bestämmelser, bland annat i kommunernas lokala ordningsföreskrifter.