Ordningsvakter och väktare

Ordningsvakter

En ordningsvakt är en person som har förordnats av en polismyndighet att medverka till att upprätthålla allmän ordning. Att upprätthålla allmän ordning är primärt en del av polisens arbetsuppgifter. Bestämmelser om ordningsvakter finns i lagen om ordningsvakter och i ordningsvaktsförordningen. Det finns också kompletterande bestämmelser i föreskrifter som meddelas av Rikspolisstyrelsen.

En ordningsvakt får förordnas att tjänstgöra endast vid vissa platser. Exempel på sådana platser är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, platser som allmänheten har tillträde till eller där alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd enligt alkohollagen. En ordningsvakt får också sköta ordningen på andra platser om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt.

En ordningsvakt lyder under polismyndigheten i det distrikt där han eller hon tjänstgör och är skyldig att lyda en order som en polisman meddelar i tjänsten och som rör tjänstgöringen som ordningsvakt. En ordningsvakt har bland annat befogenhet att omhänderta berusade personer och avvisa eller avlägsna personer som stör den allmänna ordningen. Vissa av de befogenheter att använda våld som en polisman har gäller även för en ordningsvakt om inte annat har meddelats i ordningsvaktsförordnandet. En ordningsvakt ska dock i första hand försöka tala folk tillrätta.

Väktare

En väktare är en person som är anställd i ett bevakningsföretag. En väktare har inga befogenheter att använda våld utöver de som varje enskild medborgare har. Det innebär att en väktare bara får ingripa mot personer som tas på bar gärning med att begå brott som kan straffas med fängelse.

Bestämmelser om bevakningsföretag finns i lagen om bevakningsföretag och förordningen om bevakningsföretag m.m. Bestämmelserna kompletteras av föreskrifter meddelade av Rikspolisstyrelsen. I föreskrifterna finns bland annat bestämmelser om utbildningskrav för väktare.

Med bevakningsföretag avses företag som åtar sig att för annans räkning bevaka till exempel fastigheter, anläggningar, enskilda personer för deras skydd eller värdetransporter. Ett bevakningsföretags verksamhet får inte inkräkta på polisens arbetsområde. För att få bedriva bevakningsföretag krävs auktorisation från länsstyrelsen.