Vapenlagstiftning

Vapenlagen innehåller bestämmelser om enskildas och organisationers med fleras befattning med skjutvapen och ammunition samt vissa föremål som i lagen jämställs med skjutvapen (till exempel tårgasanordningar och elpistoler).

Utanför vapenlagens tillämpningsområde faller - förutom krigsmateriel - knivar samt andra föremål som, utan att vara skjutvapen, är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv och hälsa.

Vapenlagen kompletteras av vapenförordningen och av föreskrifter och allmänna råd som utfärdas av Rikspolisstyrelsen. Dessutom regleras vissa frågor om tillverkning och utförsel av skjutvapen och ammunition i krigsmateriellagstiftningen.

Vapenlagen innehåller bland annat bestämmelser om tillstånd att inneha skjutvapen (vapenlicens), driva handel med skjutvapen och föra in skjutvapen eller ammunition till Sverige. I lagen regleras även frågor om förvaring av vapen och återkallelse av tillstånd. Lagen innehåller även straffbestämmelser.

Polismyndigheten prövar frågor om tillstånd enligt vapenlagen.

Ändringar i vapenlagen

Den 1 september 2014 höjdes straffen för vapenbrott, bland annat höjdes det lägsta straffet för grovt vapenbrott från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Det infördes också en bestämmelse om synnerligen grovt vapenbrott med straffet fängelse i lägst tre år och högst sex år.

I syfte att skapa en tydligare och mer rättsäker prövning när det gäller sammanslutningars tillstånd till innehav av vapen infördes den 2 januari 2015 ett nytt system med auktorisationsförfarande för prövningen av sammanslutningar för jakt- eller målskytte. Det nya systemet innebär att endast de sammanslutningar som är auktoriserade eller är anslutna till en auktoriserad sammanslutning ska kunna komma i fråga för tillstånd till innehav av vapen. Tillsyn över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte ska utövas av den nya Polismyndigheten, som också ska föra ett nytt register över sådana sammanslutningar.

Genom lagändringar som trädde i kraft den 2 januari 2015 kommer vidare tillståndsbefrielsen för innehav av effektbegränsade vapen även omfatta bland annat airsoftvapen som drivs av gas. Dessutom infördes en bestämmelse som innebär att tidsbegränsade vapentillstånd ska fortsätta gälla även efter tillståndstidens utgång under den tid då prövning av förnyat tillstånd pågår.