Schengensamarbetet

Schengensamarbetet handlar om det praktiska genomförandet av en av EU:s fyra friheter - fri rörlighet för personer. Det betyder att man inom Schengenområdet ska kunna röra sig fritt utan att någon personkontroll genomförs när gränserna mellan Schengenländerna passeras.

Kärnan i samarbetet är att Schengenländerna vid samtliga gränser dem emellan, de så kallade inre gränserna, har tagit bort personkontrollen för resande, oavsett vilket land personen är medborgare i. Samarbetet bygger nämligen på att en person som rest in i Schengenområdet ska kunna röra sig fritt inom detta.

Att gränskontrollen är avskaffad inom Schengenområdet innebär att resenärerna slipper köer och passkontroller vid gränserna. Men medlemsländerna har ofta nationella regler som kräver att alla utlänningar ska kunna styrka sin rätt att vistas där. Därför fordras i de flesta fall att man medför pass eller nationellt ID-kort vid vistelse i ett annat Schengenland, för att man lättare ska kunna styrka sin rätt att vistas där.

Slopandet av gränskontrollen är en viktig fråga för att underlätta för medborgarnas rörlighet över gränserna. Men det påverkar även medlemsländernas arbete med säkerhet och brottsbekämpning. För att kompensera borttagandet av gränskontrollerna innehåller därför Schengenregelverket bestämmelser som syftar till att öka samarbetet mellan polis- och gränskontrollmyndigheter, regler för hur gränskontrollen ska genomföras vid yttre gräns (mot ett land utanför Schengenområdet), regler för hur viseringar ska utfärdas med mera.

Schengens informationssystem (SIS)

Ett viktig del i samarbetet är Schengens informationssystem (SIS). SIS är Schengenstaternas gemensamma datasystem för efterlysta personer och föremål. Uppgifter om exempelvis en stulen bil kan genom systemet snabbt spridas till alla polisorganisationer i Schengenområdet.

Medlemmar i Schengensamarbetet

I dag deltar Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike i Schengensamarbetet. Dessutom är Island, Norge och Schweiz Schengenassocierade stater. Förenade kungariket och Irland deltar i vissa delar av samarbetet, men inte i den delen som gäller avskaffandet av kontrollen vid inre gräns. Bulgarien, Cypern, Kroatien och Rumänien är alla fyra bundna av regelverket genom sina medlemskap i EU, men de uppfyller i nuläget inte förutsättningarna för att få avskaffa personkontrollen mot övriga Schengenstater.