Gränskontroll

Sverige är medlem i Schengensamarbetet. Samarbetet innebär att Schengenländerna vid samtliga gränser dem emellan, de så kallade inre gränserna, har tagit bort personkontrollen för resande, oavsett vilket land personen är medborgare i.

Schengensamarbetet bygger på att en person som rest in i Schengenområdet ska kunna röra sig fritt inom detta. Polisen kan trots det göra tillfälliga insatser om det finns särskilda skäl för sådana. Samarbetet ska med andra ord inte hindra det normala polisarbetet men arbetet får inte bedrivas på så sätt att det egentligen rör sig om en gränskontroll.

Polisen har även möjlighet att göra en så kallad inre utlänningskontroll, vilket innebär att en medborgare från ett annat land ska kunna visa upp dokument som styrker hans eller hennes rätt att uppehålla sig i landet.

Istället för gränskontroll har det införts en rad kompensatoriska åtgärder vid de yttre gränserna det vill säga gränsen mot länder som inte deltar i Schengensamarbetet. Vid varje inresa i och utresa ur Schengenområdet kontrolleras samtliga resenärers identitet och resehandlingar. En sådan kontroll kan även innebära en sökning i Schengens informationssystem för att undersöka om personen är efterlyst eller registrerad på den så kallade spärrlistan, vilket innebär att personen ska nekas inresa i Schengenområdet. En tredjelandsmedborgare ska även nekas inresa om personen inte har giltig resehandling, giltig visering om sådan krävs, om de inte kan styrka syftet med och villkoren för den avsedda vistelsen och inte har tillräckliga medel för sitt uppehälle eller om de utgör en risk för någon av Schengenländernas allmänna ordning, inre säkerhet, folkhälsa eller internationella förpliktelser. Nekad inresa får dock inte påverka tillämpningen av bestämmelser om rätten till asyl och internationellt skydd.

Det är varje lands ansvar att sköta gränskontrollen vid yttre gräns enligt gällande regelverk. I Sverige ligger huvudansvaret på polisen att sköta gränskontrollen och Kustbevakningen och Tullverket har en skyldighet att bistå vid behov. Migrationsverket får efter överenskommelse med en polismyndighet hjälpa till vid sådan kontroll. Kustbevakningen sköter kontrollen till sjöss.

2006 antogs en förordning ((EG) nr 562/2006) om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (gränskodexen). Gränskodexen ersatte delar av Schengenkonventionen.