Arbete

English

Arbetsförmedlingen ska främja jämställdhet på arbetsmarknaden

Regeringen har i dag beslutat om att i Arbetsförmedlingens instruktion förtydliga att myndighetens verksamhet ska utformas så att den främjar jämställdhet och motverkar könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Jämställdhet på arbetsmarknaden är av stor betydelse för jämställdheten i övrigt i samhället. Ändringen träder i kraft den 1 maj 2015.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inledde kunskapsseminariet. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet - Ingen ska behöva dö på jobbet, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Webb-TV: Kunskapsseminarium om nollvision för dödsolyckor i arbetslivet

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen som nu satt igång arbetet med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Strategin ska arbetas fram i nära samråd med arbetsmarknadens parter och bygga på relevant forskning. Som ett led i det arbetet anordnar regeringen tre kunskapsseminarier under våren på olika teman. Under tisdagen ägde det första seminariet rum med temat nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och statssekreterare Irene Wennemo deltog vid seminariet.

Annika Strandhäll och Dan Grannas vid mötesbordet, vänder sig om mot kameran. Sverige representerades av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Dan Grannas, Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Regeringskansliet

OECD-möte om psykisk ohälsa i arbetslivet

Den 4 mars hölls OECD:s högnivåmöte om psykisk ohälsa i arbetslivet i Haag i Nederländerna. OECD har besökt nio länder och skrivit en särskild rapport om vart och ett av dessa utifrån ämnet. OECD har också tagit fram en rapport med goda exempel från samma länder.

Fler notiser
En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet.
Regeringens mål är att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.

Statens budget 2015


Den 19 december avslutade riksdagen sin behandling av budgetpropositionen för 2015.

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.