Arbete

English

Chatta om yrkesintroduktion med Arbetsförmedlingen

Yrkesintroduktionsavtal är ett samlingsnamn för branschspecifika avtal om anställningar för individer utan tidigare erfarenhet i yrket. En del av arbetstiden används för utbildning och handledning. Samlad erfarenhet visar att en kombination mellan arbete och utbildning är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden. Idag, den 7 april klockan 15.30 anordnar Arbetsförmedlingen en chatt om yrkesintroduktionsanställningar.

Miljarder satsas på investeringar i tillväxt och sysselsättning

Socialfonden ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Det övergripande målet för Socialfonden i Sverige är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. Regeringen föreslår hur 13 miljarder kan investeras under 2014-2020 i Socialfondens fjärde programperiod i Sverige.

Socialfonden 2014-2020


I regeringens förslag till EU-kommissionen har utrymmet för nationella satsningar blivit större, privat medfinansiering har möjliggjorts och fokus på att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv tydliggjorts.

Investeringar i tillväxt och sysselsättning


Under perioden 2014-2020 kommer hela Sverige att omfattas av strukturfondsprogram inom målet för investeringar i tillväxt och sysselsättning. Totalt omfattar programmen 29 miljarder kronor, varav cirka 16 miljarder från regionalfonden (ERUF) och cirka 13 miljarder från socialfonden (ESF).

Det ska vara lätt att göra rätt i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Utredningen mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten har idag lämnat sitt betänkande till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Betänkandet innehåller flera förslag, bland annat förslag till förenklingar i det komplexa regelverket som styr verksamheten med arbetsgivarstöd och övriga program.

Fler notiser

Senaste publikationer

Logotype till webbsidan om trepartssamtalen.

Trepartssamtalen


Gemensamma samtal mellan fack, arbetsgivare och regeringen om avtal och reformer för att förbättra arbetsmarknaden

Svenska ILO-kommittén

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Arbetsliv i Norden

är nyhetsmediet för dem som styr, utvecklar och studerar arbetslivet i de nordiska länderna. Arbetsliv i Norden ges ut av Arbeidsforsknings-instituttet i Oslo, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

PIAAC - En undersökning av vuxnas kunnande


PIAAC är en internationell undersökning om vuxnas läs- och matematikkunskaper som även tittar på hur människor använder sina kunskaper i vardagen.

Aktuellt