Skydd mot åldersdiskriminering i Sverige

I diskrimineringslagen (2008:567) finns ett förbud mot diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller i arbetslivet i vid mening och inom utbildningsområdet. Den som utsatts för diskriminering på grund av sin ålder kan göra en anmälan till DO - Diskrimineringsombudsmannen.

Förbudet mot diskriminering i arbetslivet innebär att en arbetsgivare inte får diskriminera någon som är anställd, arbetssökande, praoelev eller praktikant om det har samband med ålder. Även någon som är inhyrd och inlånad har ett skydd mot diskriminering.

Av lagen framgår också att särbehandling som har samband med ålder är tillåtet om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

DO ansvarar för att diskrimineringslagen följs

Den som utsatts för diskriminering på grund av sin ålder kan göra en anmälan till DO - Diskrimineringsombudsmannen. DO är den myndighet som ansvarar för att diskrimineringslagen följs.

Anmälningar om diskriminering, trakasserier och liknande utreds av DO:s utredare. DO gör en neutral utredning, vilket innebär att DO tar in uppgifter både från anmälaren och den som blivit anmäld.

Om utredningen visar att man kan anta att diskriminering eller missgynnande har skett försöker DO i första hand förhandla fram en frivillig överenskommelse, en så kallad förlikning, mellan dig och exempelvis arbetsgivaren. Det kan vara en löneförhöjning, en ursäkt, ekonomisk ersättning eller utbildningsinsatser.

Om du och exempelvis din arbetsgivare inte kan komma överens genom en förlikning kan DO ta fallet till Arbetsdomstolen.

Förbjudet att bestraffa den som anmäler

Om du har anmält din arbetsgivare, arbetsförmedling, fackförbund eller liknande för diskriminering, får du inte bli bestraffad, det vill säga utsatt för så kallade repressalier. Bestraffningar eller repressalier kan till exempel vara beordrad orimlig övertid, högre arbetsbelastning, för okvalificerade arbetsuppgifter eller om en arbetsförmedling vägrar förmedla jobb till dig.

En arbetsgivare får inte heller utsätta dig för repressalier om du till exempel påpekar att hon eller han inte arbetar förebyggande mot diskriminering.