Pensionsrelaterade åldersgränser i Sverige utreds till 2013

Under de närmaste 20 åren kommer antalet personer över 65 år i förhållande till antalet personer i åldrarna 20-64 år att öka från cirka 32 till 42 procent i Sverige. Ett sådant scenario innebär förutom att de som förvärvsarbetar måste försörja allt fler, även sämre förutsättningar för tillväxt och därmed lägre pensioner.

För att klara den kommande demografiska utmaningen i kombination med en antagen fortsatt stigande medellivslängd utan välfärdsförluster behöver arbetslivet förlängas. Det är rimligt att anta att övergången från arbetsliv till pension i ökande grad kommer att ske successivt, vilket förutsätter en anpassning av arbetslivet.

Fram till 65 och efter 67

Fler behöver jobba längre men för vissa handlar det om möjligheten att kunna fortsätta jobba efter 67 år medan det för andra handlar om åtgärder som gör det möjligt att jobba fram till 65 år. Det finns alltså inte en metod för detta utan det handlar sannolikt om olika medel för att nå målet om en ökning av antalet arbetade timmar.

Förutsättningar för längre arbetsliv analyseras

I mars 2011 tillsatte regeringen en utredning för att analysera de pensionsrelaterade åldersgränserna, samt vilka hinder som står i vägen för ett längre arbetsliv.

Utredningen ska ta fram förslag och alternativa strategier för hur de pensionsrelaterade åldersgränserna ska hanteras.

Utredaren ska även lämna förslag till åtgärder inom arbetsmiljö eller andra områden som kan förbättra förutsättningarna för människor att arbeta längre upp i åldrarna.

Direktiven för utredningen har tagits fram i samråd med Pensionsgruppen. Uppdraget ska delredovisas senast den 16 januari 2012 och slutredovisas senast den 1 april 2013.

Fakta: Faktisk pensionsålder i Sverige

År 2010 var genomsnittsåldern då människor lämnar arbetslivet, givet att de hör till arbetskraften vid 50 års ålder - den så kallade utträdesåldern - 63,0 år. Den förväntade utträdesåldern har stigit tydligt sedan mitten av 1990-talet. Jämfört med början av 1980-talet är dock den genomsnittliga åldern bara några månader högre och för män faktiskt lägre.