Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Invest Swedens verksamhet i Kina analyserad

Regeringen gav i augusti 2011 Statskontoret i uppdrag att genomföra en bred genomlysning av Invest Swedens verksamhet i Kina. Statskontoret har idag överlämnat sin granskning som pekar på ett antal problem och brister till Utrikesdepartementet.

- Jag ser mycket allvarligt på de missförhållanden som Statskontoret pekar på i sin analys. Vi kommer nu noggrant och skyndsamt att gå igenom rapporten, och titta på de förslag som lämnas på hur verksamheten kan förbättras. Jag förutsätter att Invest Swedens ledning agerar på motsvarande sätt, och ser fram emot att föra en dialog med myndigheten kring hur vi bäst går vidare, säger handelsminister Ewa Björling.


- Som en liten, öppen och handelsinriktad ekonomi måste vi använda varje främjandekrona rätt. I det ljuset - och mot bakgrund av den större översyn av det statliga investering- och exportfrämjandet som pågår - är det centralt att vi kommer tillrätta med den typ av samarbets-, styrnings- och organisationsproblem som Statskontoret pekar på, säger handelsminister Ewa Björling.

Invest Sweden

Invest Sweden inrättades 1995. Verksamhetens syfte är att bidra till ökade utländska direktinvesteringar i Sverige. Anslaget för 2012 är 56,9 miljoner kronor. Fem prioriterade marknader där myndigheten har eget utlandskontor: New York, Tokyo, Kina (Shanghai med filialkontor i Peking och Shenzhen), New Delhi och São Paulo. Invest Sweden arbetar med sex strategiska affärsområden; Automotive, Cleantech, ICT (informationsteknologi och telekommunikationer), Life Sciences, Material Science samt Services Industry. Generaldirektör är sedan 2008 Per-Erik Sandlund.


Översyn av Sveriges import- och exportfrämjande

I september 2011 presenterades en bred utredning som granskat myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjandet. Utredaren Torsten Ericsson föreslog bland annat att Exportrådet och Invest Sweden skulle slås samman i en gemensam organisation för att öka effektiviteten i det samlade främjandet, och att skapa en struktur som stämmer bättre överens med hur beslut fattas i företagen. Utredningen, vars remissbehandling nyligen avslutats, innehöll även förslag rörande främjandet av Sverigebilden samt import- och turismfrämjande.


Kontakt

Karin Nylund
Pressekreterare åt Ewa Björling
work 08-405 10 00