Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Ny nordisk konvention om social trygghet

Den nordiska konventionen om social trygghet bygger på EG-bestämmelserna om samordning av socialförsäkringssystemen för migrerande personer. I samband med att nya EG-förordningar på området har trätt i kraft måste också den nordiska konventionen anpassas.

Regeringen har idag beslutat om proposition 2012/13:31 Nordisk konvention om social trygghet. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den nya nordiska konventionen om social trygghet och att konventionen ska gälla som lag här i landet.


Konventionen innebär bland annat att:

  • EU:s samordningsregler även blir tillämpliga på tredjelandsmedborgare som rör sig mellan de nordiska länderna
  • En överenskommelse mellan länderna om att avstå från krav på återbetalning sinsemellan av kostnader för sjukvård, a-kasseersättning, rehabilitering samt ersättning för kostnader för hemresa i samband med sjukdom vid tillfällig vistelse

Förutom nödvändiga anpassningar till EG-rätten har även behovet av att lösa vissa gränshinder i Norden varit en utgångspunkt. Det innebär bland annat:

  • Bestämmelser om förenklad hantering av beslut om var en person ska anses vara bosatt (folkbokföringen används)
  • Gränsarbetare ska kunna få rehabilitering i bosättningslandet, även om personen är försäkrad i ett annat land
  • En allmän uppmaning om att myndigheterna i de nordiska länderna ska samarbeta i konkreta ärenden och sträva efter att så långt som möjligt lösa situationen till fördel för den enskilde

Konventionen undertecknades den 12 juni 2012 i Bergen av Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Konventionen ska nu ratificeras i samtliga Nordiska länder och kommer att träda i kraft när ratificeringsprocesserna är avklarade, vilket väntas bli någon gång under det första halvåret 2013. Som nästa steg i den svenska ratifikationsprocessen kommer nu propositionen att behandlas i riksdagen under våren.


Kontakt

Cherine Khalil
work 08-405 10 00