Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Elever i samhällsvård har rätt till en bra utbildning och införande av fjärr- och distansundervisning

Hemkommunens ansvar för att elever i samhällsvård får en god utbildning förstärks och en uppdelning mellan fjärr- och distansundervisning. Det är två förslag i en utredning som i dag lämnas till Utbildningsdepartementet.

Utredningen om utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning lämnar i dag sitt betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) till Utbildningsdepartementet.


Utbildning för elever i samhällsvård

- Behandling och utbildning måste vara två lika viktiga delar i det ansvar som samhället tar på sig när man placerar ett barn i samhällsvård. Forskning har visat att utbildning kan vara en del av behandlingen och också ha en helande effekt, säger utredaren Margareta Åberg.


Utredningens ståndpunkt är att skollagens bestämmelser om tillgång till en likvärdig skolgång måste gälla alla elever. Utredningen lämnar ett antal förslag för att stärka samverkan mellan socialnämnden och den nämnd som ansvarar för utbildningen i kommunen för att säkerställa att barn i samhällsvård får en god utbildning. Hemkommunen ska också se till att ett utbildningsdokument upprättas med uppgifter som den nya skolhuvudmannen behöver och en bedömning av vilka stödinsatser som eleven har behov av. Dokumentet ska lämnas över till den nya skolhuvudmannen. Hemkommunen ska få ett uppföljningsansvar för sina skolpliktiga elever som bereds vård på HVB, särskilda ungdomshem och sjukhus. Elever som vistas på HVB ska ha rätt att bli mottagna i en skola i närheten och tillhöra skolväsendet. Nya regler införs om utbildning vid de särskilda ungdomshemmen. Reglerna för undervisning på sjukhus förtydligas.


Fjärr- och distansundervisning

Det finns skolor som bedriver undervisning på distans av skiftande skäl och med olika utformning men det saknas ett regelverk. Elevernas rätt till utbildning följs inte alltid upp. Utgångspunkten för utredningens överväganden är att om fjärr- och distansundervisning ska vara möjlig ska undervisningen så långt möjligt kunna likställas med närundervisning. Utredningen föreslår en uppdelning mellan fjärrundervisning och distansundervisning.


Fjärrundervisning är en form av klassrumsundervisning. Skälet till att införa fjärrundervisning ska vara att det saknas en behörig lärare i ämnet, ämnet inte erbjuds på skolan eller när antalet elever inte är tillräckligt för en undervisningsgrupp. Skälet till att bevilja fjärrundervisning utgår från skolans förhållande dvs. ett skolperspektiv.


Fjärrundervisning kan erbjudas i:

  • moderna språk
  • modersmål
  • studiehandledning
  • samiska
  • teckenspråk
  • integrerad samisk undervisning

Distansundervisning utgår från den enskilde elevens förhållanden, elevperspektivet är det dominerande. Utredningen föreslår att distansundervisning kan anordnas som särskilt stöd för elever med medicinsk eller psykosocial problematik. Skolan måste ha uttömt alla andra möjligheter att stödja eleven, beslut fattas av rektor för en eller högst två terminer. Elever som får distansundervisning kan studera på annan plats än i skolans lokaler. Distansundervisning ska även kunna erbjudas för elever med karriärer på elitnivå och för elever vid särskilda ungdomshem.


Kontakt

Utredare:
Margareta Åberg
070 494 80 05

Sekreterare:
Margareta Wiman
08 405 17 98
070 576 85 85

Susanne Ritseson
08 405 18 46