Informationsutbytesavtal med Saint Lucia

Prop. 2012/13:57

Utgiven:
28 december 2012

Typ:
Proposition

Avsändare:
Finansdepartementet

Sammanfattning

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter att närvara vid skatteutredning. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.
____________________________________________________________
Riksdagen fattade den 21 februari 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)