Den humanitära situationen i Jemen

Den humanitära situationen i Jemen har varit mycket allvarlig under en lång period men har förvärrats de senaste åren genom politisk instabilitet, interna konflikter, stridigheter och terrorism. Drygt 13 miljoner jemeniter (55 procent av befolkningen) är enligt FN:s organ för humanitär samordning, OCHA, i behov av humanitärt stöd.

En pågående nationell dialog påbörjades under våren och förväntas leda till en ny konstitution och val i februari 2014. Trots detta har den humanitära situationen inte förbättras under det senaste året. Matsituationen är svår med mer än tio miljoner människor utan tryggad livsmedelsförsörjning och en miljon barn är akut undernärda. Vattenbristen är kritisk och utbredd. Mer än hälften av befolkningen - drygt 13 miljoner människor -saknar fortsatt tillgång till rent vatten och 6,5 miljoner människor saknar tillgång till hälsovård. Under sommaren har kraftiga regn förstört hem och jordbruksland för omkring 23 000 människor.

Antalet internflyktingar uppskattas av FN till 306 000 och återfinns framförallt i den norra delen av landet och Sanaa. Antalet flyktingar i Jemen, främst från Somalia och Etiopien, ökade enligt FN:s flyktingorgan UNHCR kraftigt under 2012 och uppgår till 242 000. Sedan april 2013 har omkring 200 000 jemenitiska gästarbetare deporterats från Saudiarabien. Mödradödligheten är mycket hög i Jemen (336 per 100 000 födslar) och endast omkring 27 procent av födslarna sker med hjälp av utbildad personal. Samtidigt är landets mycket höga födslotal (6,0) en stor utmaning för landet på lång sikt.

FN och de enskilda organisationerna har mycket svårt att nå ut till de behövande i Jemen. Inte minst i landets norra delar är det mycket svårt för humanitära organisationer att verka på grund av säkerhetssituationen. De senaste månaderna har även möjligheten för humanitära aktörer att verka i landets södra delar försämrats på grund av oroligheter. Sedan januari 2012 och maj 2013 kidnappades totalt 13 humanitära biståndsarbetare. Samtidigt saknar de jemenitiska myndigheterna institutionella strukturer för att kunna nå ut i provinserna. Risken finns att dagens allvarliga humanitära situation förvärras ytterligare givet de svaga institutionella strukturerna och landets många interna konflikter. FN-systemet och enskilda organisationer söker nu bidra till att hantera den svåra humanitära situationen i landet. Under 2013 begär FNs olika organisationer 703 miljoner US dollar för att kunna hantera den humanitära situationen i Jemen.

Sveriges bidrag

Sverige har hittills under 2013 bidragit med 103 miljoner kronor till Jemen. Pengarna innefattar stöd till aktiviteter inom bland annat hälsa, utbildning, nutrition, vatten och sanitet. Det svenska stödet sker både genom humanitära insatser av FN-organisationer, Internationella rödakorskommittén och genom sekundering av svensk expertpersonal genom myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sverige bidrar även med ett omfattande basstöd till flera humanitära organisationer med betydande verksamhet i Jemen, däribland flera av FN:s organ för humanitära insatser. Huvuddelen av stödet har gått till insatser för att minska hunger och undernäring, men stöd har också gått till vatten och sanitet liksom till internflyktingar och flyktingar från Afrikas horn. Utöver det humanitära stödet bidrar Sverige även till den politiska övergångsprocessen i Jemen. Ett stöd på 22 miljoner kronor har gått till att bygga upp en oberoende institution för mänskliga rättigheter och det finns beredskap att stödja att parlamentsval hålls.