Utfasning av det bilaterala biståndet till Burkina Faso

Regeringen har beslutat att Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med Burkina Faso ska fasas ut fram till år 2016.

Beslutet ska ses i ljuset av ambitionerna att kontinuerligt se över, fokusera och ständigt effektivisera det svenska bilaterala biståndet. Regeringen har uppdragit åt Sida att utarbeta en utfasningsplan.

Det bilaterala utvecklingssamarbetet inleddes år 2001. Stödet har framförallt fokuserat på generellt budgetstöd, insatser inom demokrati och mänskliga rättigheter, utbildning och hälsa, samt miljö och naturresurser.

Sveriges samarbete med Burkina Faso kommer även efter utfasningen att fortsätta genom andra kanaler. Utöver vårt stöd som del av EU:s bistånd har Sverige ett omfattande stöd genom de multilaterala organisationerna, som kommer Burkina Faso till del. Sverige är fortsatt en av de största givarna vad gäller humanitärt stöd till landet. Sverige ger även ett regionalt stöd som kommer länderna i Västafrika till del.