Nyhetsbrevet Vård och omsorg av äldre 1/2012
2 februari 2012

Vård och omsorg av äldre

Sveriges Kommuner och Landstings ordfröande Anders Knape, barn- och äldreminister Maria Larsson och socialminsiter Göran Hägglund.

Konferensen Nu eller aldrig - sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre

Tisdagen den 31 januari arrangerade Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting en konferens för att markera inledningen på en gemensam satsning för ett bättre liv för de mest sjuka äldre. Vid konferensen presenterades innehållet i den nya prestationsbaserade överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting som syftar till att stödja och driva på förbättringsarbetet för en mer sammanhållen vård och omsorg av de mest sjuka äldre.

Äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm, Socialdepartmentet, och Maj Rom från Sveriges Kommuner och Landsting.

De mest sjuka äldre-bloggen lanserad

Äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm har lanserat De mest sjuka äldre-bloggen som riktar sig till dem som arbetar eller berörs av vård och omsorg av de mest sjuka äldre. Där går det att följa arbetet inom regeringens satsning och äldresamordnarens arbete.

Värdighetsgarantier ska styra omsorgen

Regeringen fortsätter att stödja kommunernas arbete med att införa så kallade lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgsverksamheterna. Garantierna utgår från socialtjänstlagen där den nationella värdegrunden för äldre innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Syftet med att formulera en nationell värdegrund är att tydliggöra de etiska värden och normer som styr hur verksamheter inom äldreomsorgen ska bedrivas.

Utbildning i nationell värdegrund

När en äldre person har kontakt med verksamheter inom äldreomsorgen ska den äldres behov av värdighet stå i centrum. För att säkerställa att det är så det går till i praktiken satsar regeringen nu på utbildning i just den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Cirka 1 100 ledare, biståndsbedömare och annan personal ska genomgå utbildningen under våren 2012.

Kompetensstärkande utbildningssatsning

Det pågår också andra kompetenshöjande insatser på det här området. Mellan 2011 och 2014 genomför regeringen Omvårdnadslyftet, en utbildningssatsning på en miljard kronor för äldreomsorgens medarbetare. Regeringen har gett Socialstyrelsen uppdraget att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller. Att bemötas av kompetent personal är avgörande för att äldre personer ska uppleva sin tillvaro som värdig och trygg.

Undersöka om det finns kvalitetsskillnader inom äldreomsorgen

Mot bakgrund av de brister som uppdagats inom privata och offentliga vårdbolag de senaste åren vill regeringen undersöka om det finns några systematiska skillnader i kvalitet mellan offentligt och enskilt driven äldreomsorg. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 31 maj 2012.

Bättre boende för äldre

Det råder fortsatt brist på anpassade bostäder för äldre personer med särskilda behov. I december 2011 fattade regeringen därför beslut om att förlänga investeringsstödet för särskilt boende och trygghetsboende.

Äldre ska kunna fortsätta bo tillsammans

Samtidigt arbetar regeringen nu på ett förslag om att makar och sammanboende ska kunna fortsätta bo tillsammans i särskilda boenden för äldre personer om båda önskar det. Den möjligheten ska finnas även om endast en person i förhållandet har behov av sådant boende.

Ökat fokus på äldre inom hela EU

2012 är utsett till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer (Äldreåret). Lokala och regionala aktörer har möjligheter att söka medel för projekt från olika EU-program och fonder. Målsättningen med den svenska äldrepolitiken ligger i linje med målsättningen för det Europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012.

Prenumerera på detta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vänder sig till dig som arbetar professionellt med frågor som rör vård och omsorg av äldre. Om du inte redan är prenumerant och vill få brevet i fortsättningen, behöver du anmäla dig till vår prenumerationstjänst. Prenumerationsformulär för nyhetsbrevet Vård om omsorg av äldre ligger långt ner på sidan.

Socialdepartementet
103 33 Stockholm
work08-405 10 00
fax08-723 11 91
e-post till departementet