Nyhetsbrevet Vård och omsorg av äldre 2/2014
15 april 2014

Resultat från satsningen på de mest sjuka äldre

Äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm

Över 700 personer samlades på Älvsjömässan i Stockholm den 25 mars när regeringen presenterade resultat från satsningen på att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Bland annat finns i dag en gemensam ledningsstruktur för landsting och kommuner och gemensamma handlingsplaner för att möta utmaningen med en åldrande befolkning. Användningen av kvalitetsregistren Senior Alert, SveDem och BPSD har ökat. Konferensen riktade sig till politiker, tjänstemän, verksamhetschefer och professioner i vård och omsorg. Hela konferensen kan ses i efterhand via länken Äldreriksdagen nedan.

Förbättrad vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga

Regeringen beslutade den 27 mars om en proposition med förslag till ändring i patientdatalagen som innebär att sammanhållen journalföring under vissa förutsättningar ska kunna användas även för vuxna patienter med varaktigt nedsatt beslutsförmåga. Förslaget gör det också möjligt för dessa personer att delta i kvalitetsregister och på så sätt få dra nytta av och bidra till kvalitetsutvecklingen av vården.

Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel

Regeringen lämnade den 28 januari propositionen "Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel" till riksdagen. Regeringen föreslår i propositionen bland annat att personer erbjuds välja hjälpmedel, när det finns olika hjälpmedel tillgängliga inom landstinget eller kommunen. Ändringarna i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen föreslås att träda i kraft den 1 juli 2014.

  • Proposition: Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel

Utredningen Framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten

I ett betänkande redogör utredningen för sitt arbete och sina förslag om valfrihet inom socialtjänstens område.

Debattartikel: Så skapar vi framtidens äldreomsorg

-Allt fler blir allt äldre i vårt land. Det är en fantastisk välfärdsframgång men ställer oss också inför en rad utmaningar. Därför tillsätter regeringen i dag en utredning som ska lämna förslag på vad som krävs för en trygg och god äldreomsorg, skriver barn- och äldreminister Maria Larsson i en debattartikel i Göteborgsposten 9 januari.

Socialdepartementet
103 33 Stockholm
work08-405 10 00
fax08-723 11 91
e-post till departementet