Miljö, energi och klimat

English

Klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och den högst prioriterade miljöfrågan. För att klara klimatutmaningarna och främja en hållbar utveckling krävs en ambitiös och sammanhållen klimat- och energipolitik både internationellt, inom EU och i Sverige.Foto: Roger Borgelid/Johnér

Energi

Energipolitiken handlar om hur energi produceras, distribueras och används. Politiken bygger på att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. I området ingår bland annat frågor om el-, värme- och gasmarknader, energieffektivisering och förnybar energi, såsom bio- och solenergi och vind- och vattenkraft. Foto: Dieter Melhorn/Alamy

Kemikalier

Att skapa en giftfri miljö är en av de viktigaste och mest omfattande uppgifterna inom miljöpolitiken. Dels för att det finns så många kemiska produkter. Miljontals varor innehåller eller har behandlats med kemiska produkter. Dels för att kemikalierna påverkar i en kedja med många länkar - genom produktion, innehåll i varor, användning, samt genom avfall, avlopp och restprodukter.Foto: Conny Fridh/Johnér

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är grundläggande för människans livsvillkor. Skogarna, kusterna, vattendragen och våtmarkerna är alla viktiga förutsättningar för livet och en hållbar utveckling. Biologisk mångfald säkrar nödvändiga ekosystemtjänster som bland annat försörjer oss med livsmedel och vattenrening, och som buffrar effekter av klimatförändringen. Foto: Lars-Olof Johansson/Johnér

Havs- och vattenmiljö

Havs- och vattenmiljöpolitiken är ett gränsöverskridande politikområde. Problemen i Östersjön och Västerhavet är många länders ansvar. Arbetet med havsmiljöfrågorna regleras genom EU, regionala havskonventioner, bilaterala avtal och samarbetsorgan.Foto: Magnus Melin/Johnér

Senaste publikationer