Miljö, energi och klimat

English

Klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och den högst prioriterade miljöfrågan. För att klara klimatutmaningarna och främja en hållbar utveckling krävs en ambitiös och sammanhållen klimat- och energipolitik både internationellt, inom EU och i Sverige.Foto: Roger Borgelid/Johnér

Energi

Sverige ska fullfölja omställningen till ett hållbart energisystem. Det måste vara långsiktigt och det får inte göra våld på kommande generationers rätt att leva ett gott liv. Energisystemet ska ge långsiktiga och stabila villkor både för de som producerar och för oss som konsumerar energi.Foto: Dieter Melhorn/Alamy

Kemikalier

Att skapa en giftfri miljö är en av de viktigaste och mest omfattande uppgifterna inom miljöpolitiken. Dels för att det finns så många kemiska produkter. Miljontals varor innehåller eller har behandlats med kemiska produkter. Dels för att kemikalierna påverkar i en kedja med många länkar - genom produktion, innehåll i varor, användning, samt genom avfall, avlopp och restprodukter.Foto: Conny Fridh/Johnér

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är grundläggande för människans livsvillkor och en prioriterad fråga i regeringens miljöpolitik. Skogarna, kusterna, vattendragen och våtmarkerna är alla viktiga förutsättningar för livet och en hållbar utveckling. Biologisk mångfald säkrar nödvändiga ekosystemtjänster som bland annat försörjer oss med livsmedel och vattenrening, och som buffrar effekter av klimatförändringen. Foto: Lars-Olof Johansson/Johnér

Havs- och vattenmiljö

Havs- och vattenmiljöpolitiken är en prioriterad del av regeringens arbete. Liksom de flesta miljöhot är problemen i Östersjön och Västerhavet gränsöverskridande. Arbetet med havsmiljöfrågorna regleras genom EU, regionala havskonventioner, bilaterala avtal och samarbetsorgan. En sammanhållen havs- och vattenmiljöpolitik innebär att fokus läggs på att utnyttja möjligheterna till samverkan mellan alla de samhällssektorer som har intresse för hav och vatten. Foto: Magnus Melin/Johnér