Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Regelrådet överlämnande sin årsrapport till regeringen

Näringsminister Annie Lööf tog idag emot Regelrådets årsrapport för 2011. Under 2011 har Regelrådet granskat 461 remisser från regelgivare vilket är en ökning med c:a 10 procent. Regelrådet har tillstyrkt 73 procent av förslagen. Detta är en klar ökning jämfört med föregående år då endast 56 procent av förslagen tillstyrktes.

- Arbetet med regelförenkling har hög prioritet för regeringen. Jag kan se att vissa förbättringar gjorts på området men mycket återstår. Ska vi på allvar sänka företagens administrativa kostnader krävs en högre växel från alla parter. Jag vill att tempot ökar och kommer att lägga mycket möda på att så sker, säger näringsminister Annie Lööf.


Regelrådet granskar och yttrar sig också över kvaliteten på de konsekvensutredningar som ska åtfölja författningsförslagen och som bland annat ska belysa förslagens förväntade effekter för företagen. Regelrådet har under året funnit att 42 procent av konsekvensutredningarna är godtagbara, vilket är en liten ökning jämfört med föregående år.


I sina rekommendationer till regelgivarna framhåller Regelrådet bland annat vikten av att tillräckligt med tid och resurser avsätts till arbetet med konsekvensutredningar, att kontinuerlig utbildning behövs för hur man skriver bra författningar och konsekvensutredningar, att rådets yttranden beaktas i regelgivningen och att de som deltar i förhandlingsfasen av EU-rättsakter tar hänsyn till konsekvenserna för svenska företag.


Regelrådet är ett rådgivande organ till regeringen som tillsattes 2008. Regelrådet ska bistå regeringen och myndigheterna i arbetet med regelförenklingar för företag.


Kontakt

Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Annie Lööf