Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Bättre kontroll av regelefterlevnad för yrkestrafik på väg

En effektiv tillsyn och kontrollverksamhet är grundläggande för trafiksäkerheten på väg och för en sund konkurrens inom vägtransportmarknaden. Därför har regeringen i dag fattat beslut om ett uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen att i samråd ännu tydligare följa upp och analysera regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg.

Uppdraget innebär också att myndigheterna ska redovisa åtgärder som behövs för att underlätta och effektivisera myndigheternas tillsyn och kontroll av yrkestrafiken på väg. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2013.


- Det är för oss helt oacceptabelt om seriösa näringsidkare får lida för att andra inte följer regelverket. Vi vill kunna fatta väl avvägda beslut om rätt åtgärder, därför krävs ett bättre underlag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg, för såväl åkeri- som buss- och taxinäringen, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.


- Polisen lägger redan idag ner stora resurser på trafikövervakning och mot brottsligheten inom yrkestrafiken. Men samtidigt kan det finnas skäl att se över delar av regelverket och hur man kan vässa kontroll- och tillsynsmyndigheternas arbete ytterligare. Att nu våra myndigheter samordnat ska följa upp yrkestrafiken på väg är positivt för alla parter, säger justitieminister Beatrice Ask.


Kontakt

Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Catharina Elmsäter-Svärd
work 08-405 10 00
Anna Erhardt
Pressekreterare hos Beatrice Ask