FN:s råd för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter arbetar för att främja universell respekt för de mänskliga rättigheterna. Rådet möts tre gånger om året och har också möjlighet att löpande ta sig an brådskande situationer där mänskliga rättigheter kränks.

Symbolbild med jordglob och fredsduva

Rådet för mänskliga rättigheter ska...

- främja universell respekt för de mänskliga rättigheterna

- behandla situationer där de mänskliga rättigheterna kränks, inklusive grava och systematiska kränkningar, och avge rekommendationer om detta

- främja utbildning om de mänskliga rättigheterna och tekniskt bistånd samt ge kapacitetsstöd på detta område

- vara ett forum för dialog om tematiska människorättsfrågor

- genomföra en universell granskning av hur stater efterlever sina förpliktelser när det gäller mänskliga rättigheter

- bidra till ett förebyggande av kränkningar av mänskliga rättigheter och skyndsamt bemöta brådskande situationer när det gäller mänskliga rättigheter.

Arbetsformer

En överenskommelse om rådets rutiner och arbetsformer nåddes 2007. Se länkarna här intill. Till skillnad från den förra MR-kommissionen kommer rådet att periodiskt granska situationen för mänskliga rättigheter i alla stater (s k universal periodic review). De länder som är medlemmar i rådet ska granskas först.

Rådets medlemmar

Rådet inrättades efter beslut av FN:s generalförsamling 2006. I beslutet satte generalförsamlingen upp kriterier för medlemskap. Bland annat framgår det av generalförsamlingens beslut att stater ska efterleva de mänskliga rättigheterna och samarbete med internationella mekanismer på området. Det är därmed upp till FN:s medlemsstater att följa denna regel när man röstar in nya medlemmar.

Rådet har 47 medlemmar. För inval till rådet krävs stöd av en absolut majoritet av FN:s medlemmar. Det innebär att en majoritet av FN:s samtliga medlemmar aktivt måste närvara vid valet och rösta ja för att en kandidat skall bli invald. Eftersom det finns 192 medlemmar i FN behöver man med andra ord minst 97 ja-röster för att bli invald.

Valet i Generalförsamlingen av vilka länder som ska få ta plats i rådet hålls i maj varje år.

Med övriga nordiska länder har Sverige kommit överens om en nordisk rotation, som innebär att ett nordiskt land kandiderar åt gången. De nordiska länderna ingår i gruppen västra Europa, som har sju platser i rådet.