Näringsliv, handel, regional tillväxt och konsumentpolitik

English

Näringspolitik

Näringslivspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb och växande företag. I området ingår bland annat villkor för företagande och entreprenörskap, innovationskraft och en väl fungerande konkurrens. Området omfattar även riktade insatser till olika sektorer inom näringslivet, samt statsstödsfrågor samt geologi- och mineralfrågor.

Handelspolitik

Handel med vår omvärld har alltid varit en viktig del av en stark svensk ekonomi. Den svenska handelspolitiken syftar därför till att underlätta export och import och möjliggöra ett ömsesidigt handelsutbyte med andra länder.

Handels-, investerings- och Sverigefrämjande

Att främja svenska ekonomiska intressen och bilden av Sverige är en kärnuppgift för hela utrikesförvaltningen. Handels-, investerings- och Sverigefrämjandet hänger intimt samman med regeringens arbete för bättre spelregler på EU:s inre marknad och ökad frihandel globalt.

Gränsöverskridande e-handel

Gränsöverskridande e-handel har stor potential att skapa tillväxt och sysselsättning och öka välfärden. Regeringen arbetar därför med målsättningen att Sverige ska ha Europas mest attraktiva förutsättningar för e-handel till 2015. Samtidigt trycker regeringen på för att öppna upp och förbättra förutsättningarna för gränsöverskridande e-handel inom EU, i EU:s handelsavtal med länder utanför EU och i WTO.

Den inre marknaden

Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer är en av grundstenarna i EU-samarbetet. Arbetet med att utveckla EU:s inre marknad och den grund som den bidrar med till den externa handelspolitiken är av stor betydelse för att främja export och import. Tydliga regler och villkor underlättar handeln och bidrar till ökad tillväxt och ekonomisk utveckling i Sverige och i EU.

Regional tillväxt

Den regionala tillväxtpolitiken handlar om åtgärder för att ta tillvara hela landets utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter. Området omfattar frågor som regionala utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och EU:s regionalfondsprogram.

Konsumentpolitiken

Konsumentpolitikens målsättning är att ge konsumenter makt och möjlighet att göra aktiva och medvetna val. För detta krävs ett grundläggande lagstadgat konsumentskydd samt en effektiv och väl fungerande kontroll av att lagstiftningen efterlevs.

Bolag med statligt ägande

Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns ett 50-tal hel- och delägda bolag som tillsammans sysselsätter cirka 170 000 personer. Tillsammans utgör bolagen en betydande del av svenskt näringsliv.

Spelmarknaden

Målen för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former.

Publikationer