Näringsliv, handel, regional tillväxt och konsumentpolitik

English

Handelspolitik

Sveriges handelspolitik bygger på frihandel. Meningen "Sveriges utveckling - från fattigdom till välfärdssamhälle - är avregleringarnas och frihandelns historia" inleder regeringens handelspolitiska deklaration som presenterades i Riksdagen den 14 april 2010.

Den inre marknaden

Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer är en av grundstenarna i EU-samarbetet. Arbetet med att utveckla EU:s inre marknad och den grund som den bidrar med till den externa handelspolitiken är av stor betydelse för att främja export och import. Tydliga regler och villkor underlättar handeln och bidrar till ökad tillväxt och ekonomisk utveckling i Sverige och i EU.

Handels-, investerings- och Sverigefrämjande

Att främja svenska ekonomiska intressen och bilden av Sverige är en kärnuppgift för hela utrikesförvaltningen. Handels-, investerings- och Sverigefrämjandet hänger intimt samman med regeringens arbete för bättre spelregler på EU:s inre marknad och ökad frihandel globalt.

E-handel

Gränsöverskridande e-handel har stor potential att skapa tillväxt och sysselsättning och öka välfärden. Regeringen arbetar därför med målsättningen att Sverige ska ha Europas mest attraktiva förutsättningar för e-handel till 2015. Samtidigt trycker regeringen på för att öppna upp och förbättra förutsättningarna för gränsöverskridande e-handel inom EU, i EU:s handelsavtal med länder utanför EU och i WTO.

Konsumentpolitiken

Konsumentpolitikens målsättning är att ge konsumenter makt och möjlighet att göra aktiva och medvetna val. För detta krävs ett grundläggande lagstadgat konsumentskydd samt en effektiv och väl fungerande kontroll av att lagstiftningen efterlevs.

Näringspolitik

Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet. De näringspolitiska insatserna ska även bidra till att uppnå målen i EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning.

Företag med statligt ägande

Staten är med sina 49 hel- eller delägda företag Sveriges största företagsägare. Två av dessa är börsnoterade. Företagen representerar stora värden och ägs ytterst gemensamt av svenska folket.

Regional tillväxt

Målet för regional tillväxtpolitik är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

Turism

Turismnäringen är en utpräglad småföretagsbransch med stor betydelse för sysselsättningen i många regioner.

Spelmarknaden

Målen för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former.