Äldreåret 2012 i EU

År 2012 är utsett till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer (Äldreåret). Den svenska regeringen och myndigheter kommer att genomföra insatser under temaåret. Möjlighet finns att söka medel från olika EU-program och fonder för ideella- och idéburna organisationer. Privata företag, kommuner, landsting, myndigheter, universitet och högskolor, kan också söka medel för lokala eller regionala projekt. Regeringen har utsett Svenska ESF-rådet till nationell samordnare för det svenska äldreåret.

Symbol för Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012

ESF-rådet samordnar äldreåret

Varje EU-land har en nationell samordnare som organiserar temaårets aktiviteter. Svenska ESF-rådet har den 16 februari 2012 fått uppdraget att samordna och följa upp Sveriges genomförande av temaåret. Nationell samordnare på ESF-rådet är Åsa Gamrell Nyberg

Kontaktperson: Åsa Gamrell Nyberg, nationell samordnare
Tel: 08-579 171 40. E-post: asa.gamrell-nyberg@esf.se
Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm
Besöksadress: Liljeholmsvägen 30B, 3 tr, Stockholm

Äldres insatser - en resurs för samhället

Målsättningen med Äldreåret är att underlätta skapandet av en kultur för aktivt åldrande i Europa, som grundar sig på ett samhälle för alla åldrar. Äldreåret syftar till att öka medvetenheten om att äldre människors insatser är en samhällsinvestering och en tillgång för den enskilda människan, och öka kunskapen om aktiviteter och insatser som främjar ett aktivt åldrande.

Fem prioriterade områden för ett aktivt åldrande

Temaåret kommer att ge möjligheter för dig som arbetar inom ideella- och idéburna organisationer, privata företag, kommuner och landsting och myndigheter samt universitet och högskolor att uppmärksamma olika faktorer inom de fem prioriterade områdena för ett aktivt åldrande:

 • Värdighet, självbestämmande och inflytande
 • Deltagande i arbetslivet
 • Deltagande i samhällslivet
 • Hälsofrämjande aktiviteter
 • Självständigt boende och boendemiljöer

Ekonomiskt stöd till lokala och regionala aktörer

På EU-kommissionens webbplats finns information om det stöd EU kan ge till lokala och regionala aktörer. Det finns en broschyr att ladda ner "How to promote active ageing in Europe - EU support to local and regional actors". I broschyren beskrivs vilka fonder och program inom EU som har "öronmärkta" medel för aktiviteter som genomförs under Äldreåret.

Aktivt åldrande

Aktivt åldrande - active ageing - innebär att äldre mäns och kvinnors möjlighet till social, fysisk och psykisk hälsa optimeras så att äldre män och kvinnor kan ta aktiv del i samhället och leva ett självständigt liv med god livskvalitet utan att diskrimineras på grund av ålder.

Vad gör regeringen konkret för att främja ett aktivt åldrande?

Målsättningen med den svenska äldrepolitiken ligger i linje med målsättningen för det Europeiska året för Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012.

Regeringen har genomfört en rad insatser som syftar till att öka den enskildes valfrihet, självbestämmande, delaktighet och inflytande och till att stärka kvalitet, trygghet och värdighet inom omsorgen av våra äldre.

Insatser har också gjorts för att förebygga ohälsa och främja ett långt aktivt liv. Regeringen planerar att under Äldreåret 2012 vidareutveckla och stärka detta arbete.

Regeringens insatser

Regeringens insatser i sin helhet framgår av promemorian Sveriges arbetsplan för Äldreåret 2012 i EU.

Här ges exempel på några av de insatser som regeringen genomför:

 • Ny bestämmelse om värdegrund i Socialtjänstlagen I januari 2011 infördes i Socialtjänstlagen en bestämmelse om att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
 • Valfrihet inom äldreomsorgen Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes 1 januari 2009. Med LOV får äldre möjlighet att välja utförare av äldreomsorg.
 • Stärkt stöd till anhörigorganisationer Från och med 2012 stärker regeringen stödet till anhörigorganisationerna med 2 miljoner kronor.
 • Nystartsjobb Jobbskatteavdrag för personer som fyllt 65 år. Personer i åldern 55-64 år kan få nystartsjobb i upp till tio år.
 • Analys av de pensionsrelaterade åldersgränserna Uppdrag om att analysera de pensionsrelaterade åldersgränserna samt de möjligheter och hinder som finns för ett längre arbetsliv. Uppdraget delredovisas 16 januari 2012 och slutredovisas senast 1 april 2013.
 • Delaktighet i kulturlivet Hösten 2011 gav regeringen Statens kulturråd in uppdrag att fördela 30 miljoner kronor för att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet.
 • Fysisk aktivitet på recept Folkhälsoinstitutet har inom ramen för ett regeringsuppdrag utarbetat en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet.
 • Hälsocoacher Statens folkhälsoinstitut har i uppdrag av regeringen att i samarbete med Socialstyrelsen starta och administrera försöksverksamhet med hälsocoacher.
 • Kartläggning av it-behov 2011 gav regeringen Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av förekomst, behov och efterfrågan av it och andra teknikstöd och tjänster inom äldreomsorgen.