Historik och bakgrund

Den internationella konferensen "Stockholm+40 - Partnership Forum for Sustainable Development" anordnades av den svenska regeringen i april 2012, till minne av FN:s konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972.

Tidning från Stockholmskonferensen 1972 utgiven av Jordens Vänner Foto: Regeringskansliet

Stockholmskonferensen om den mänskliga miljön 1972

Stockholmskonferensen 1972 om den mänskliga miljön, blev det första stora globala miljömötet i FN:s regi. Konferensen 1972 ses som den första milstolpen när man talar om ämnet hållbar utveckling. På svenskt initiativ hade för första gången miljöfrågan tagits upp till samlad behandling i FN. Konferensen utmynnade i en deklaration och ett handlingsprogram. Som en direkt följd skapade FN:s generalförsamling samma år FN:s miljöprogram, UNEP.

Riokonferensen om hållbar utveckling 1992

Plenarsamtal vid konferensen om hållbar utveckling i Rio 1992 Foto: UN Photo/Michos Tzovaras

Tjugo år efter Stockholmskonferensen genomfördes ett möte om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992, då Agenda 21 - ett handlingsprogram för det tjugoförsta århundradet - antogs. Det toppmötet gav internationellt erkännande till principen om att all utveckling ska vara hållbar, vilket innebär att ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer ska vägas samman när beslut fattas. Sverige har varit aktivt i att följa upp och vidareutveckla de beslut som fattades. Alla svenska kommuner har till exempel beslutat om en lokal Agenda 21.

1992 bildades även en FN-kommission för hållbar utveckling, CSD (Commission for Sustainable Development).

Fem dokument antogs vid Riokonferensen 1992:

  • Riodeklarationen
  • Handlingsprogrammet Agenda 21
  • Skogsprinciperna
  • Konventionen om Biologisk mångfald
  • Konventionen om Klimatförändringar

Agenda 21

Agenda 21 är FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling. Handlingsprogrammet antogs vid Riokonferensen 1992 och anger långsiktiga mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling genom att utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön. Världens regeringar, kommuner och viktiga samhällsgrupper ska arbeta för att skapa utveckling utan att äventyra miljön för kommande generationer.

Johannesburgkonferensen om hållbar utveckling 2002

Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 samlade 20 000 deltagare från 189 medlemsländer samt från mellan- och ickestatliga organisationer. En politisk deklaration och en genomförandeplan för hållbar utveckling antogs. Resultatet är både ett politiskt och moraliskt åtagande. All utveckling ska vara hållbar med en integrerad behandling av ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

Världstoppmötet ses allmänt som den tredje milstolpen i den process som kommit att handla om hållbar utveckling. Inför världstoppmötet angav FN:s generalsekreterare fem områden av särskild betydelse för hållbar utveckling: vatten, energi, hälsa, jordbruk och biologisk mångfald.

Rio+20 - FN:s konferens om hållbar utveckling 2012

FN:s generalförsamling beslutade 2010 att en FN-konferens om hållbar utveckling (kallad Rio+20) skulle äga rum i Brasilien 2012. Konferensens tema var grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, samt det institutionella ramverket för hållbar utveckling, det vill säga hur regler och organisation ska se ut när det gäller hållbar utveckling.

FN:s miljöprogram UNEP

UNEP står för United Nations Environment Programme och kallas på svenska FN:s miljöprogram. Sverige var en av initiativtagarna till att UNEP bildades av FN:s generalförsamling år 1972.

UNEP har ett samordningsansvar för miljöfrågorna inom FN. Denna uppgift har på senare år, inte minst efter världstoppmötet i Johannesburg år 2002, vuxit till att också omfatta samverkan inom FN-systemet kring miljödimensionen av hållbar utveckling. UNEP arbetar också för att främja integrering av miljöhänsyn i utvecklingsarbetet, genom att samverka med andra multilaterala organisationer.