Miljöbalken

Huvuddelen av den svenska lagstiftningen på miljöområdet finns sedan den 1 januari 1999 samlad i miljöbalken. Det övergripande målet för miljöbalken är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö.

Miljöbalken består av en sammanslagning av många tidigare gällande lagar på miljörättens område. Bland dessa lagar kan nämnas miljöskyddslagen, naturvårdslagen, naturresurslagen, vattenlagen, lagen om kemiska produkter, renhållningslagen och hälsoskyddslagen.