Samhällsekonomi och statsbudget

English

Finanspolitik

Två gånger per år redovisar regeringen sin inriktning för finanspolitiken, på våren i den ekonomisk vårpropositionen och på hösten i budgetpropositionen.

Statens budget

I budgetpropositionen presenterar regeringen sitt förslag till inkomster och utgifter för statens budget det kommande året.

Prognoser och nyckeltal

Finansdepartementet gör prognoser för den ekonomiska utvecklingen som redovisas i den ekonomiska vårpropositionen samt i budgetpropositionen. Prognoserna omfattar bland annat BNP, sysselsättning, arbetslöshet, offentliga sektorns finansiella sparande och skuld.

Finansmarknad

Finansdepartementet har ansvaret för regleringen av de finansiella marknaderna och för arbetet i EU inom det finansiella området. Departementet verkar för ett effektivt finansiellt system som är stabilt och där konsumenternas intresse skyddas.

Skatter

Finansdepartementet ansvarar för arbetet med att utforma förslag till nya och ändrade lagar om skatter och sociala avgifter.

Internationellt ekonomiskt samarbete

Sveriges ekonomi berörs av vad som händer i den globala ekonomin. Finansdepartementet ansvarar för Sveriges medverkan i internationellt ekonomiskt och finansiellt samarbete och förbereder vilken ståndpunkt Sverige ska ha i olika ekonomisk-politiska frågor.

Långtidsutredningar

Långtidsutredningarnas syfte är att arbeta fram underlag för den ekonomiska politiken och bidra till den ekonomisk-politiska debatten. Den pågående långtidsutredningen (LU 2011) fokuserar på sysselsättningspolitiken. Huvudbetänkandet presenterades den 2 februari 2011.

Bild på vårbudgeten med rosett

Vårbudget

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.