Samhällsekonomi och statsbudget

English

Finanspolitik


Två gånger per år redovisar regeringen sin inriktning för finanspolitiken, på våren i den ekonomisk vårpropositionen och på hösten i budgetpropositionen.

Statens budget


I budgetpropositionen presenterar regeringen sitt förslag till inkomster och utgifter för statens budget det kommande året.

Prognoser och nyckeltal


Finansdepartementet gör prognoser för den ekonomiska utvecklingen som redovisas i den ekonomiska vårpropositionen samt i budgetpropositionen. Prognoserna omfattar bland annat BNP, sysselsättning, arbetslöshet, offentliga sektorns finansiella sparande och skuld.

Finansmarknad


Finansdepartementet har ansvaret för regleringen av de finansiella marknaderna och för arbetet i EU inom det finansiella området. Departementet verkar för ett effektivt finansiellt system som är stabilt och där konsumenternas intresse skyddas.

Skatter


Finansdepartementet ansvarar för arbetet med att utforma förslag till nya och ändrade lagar om skatter och sociala avgifter.

Internationellt ekonomiskt samarbete


Sveriges ekonomi berörs av vad som händer i den globala ekonomin. Finansdepartementet ansvarar för Sveriges medverkan i internationellt ekonomiskt och finansiellt samarbete och förbereder vilken ståndpunkt Sverige ska ha i olika ekonomisk-politiska frågor.

Långtidsutredningar


Långtidsutredningarnas syfte är att arbeta fram underlag för den ekonomiska politiken och bidra till den ekonomisk-politiska debatten. Den pågående långtidsutredningen (LU 2011) fokuserar på sysselsättningspolitiken. Huvudbetänkandet presenterades den 2 februari 2011.

Senaste publikationerna

Översyn av budgetprocessen


Budgetprocesskommittén lämnade sin slutrapport om översyn av budgetprocessen den 3 oktober 2013.
Regringen lämnade en proposition om förslag till en utvecklad budgetprocess till riksdagen den 18 mars 2014.