Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

En sammanhållen svensk polis

Polisorganisationskommittén har i dag överlämnat sitt betänkande En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13) till justitieminister Beatrice Ask.

Kommittén föreslår att

  • Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium ombildas till en sammanhållen myndighet - Polismyndigheten
  • Polismyndigheten ska vara geografiskt indelad i polisregioner
  • Medborgerlig insyn och demokratisk kontroll säkerställs genom Polismyndighetens insynsråd och ett regionpolisråd i varje polisregion
  • Polismyndigheten får en uttalad skyldighet att samverka med kommunerna för att minska brottsligheten och öka människors trygghet i lokalsamhället
  • Säkerhetspolisen ombildas till en fristående myndighet inom polisväsendet.

Kommittén bedömer att

  • En genomförandeorganisation ska förbereda och genomföra bildandet av Polismyndigheten och bl.a. besluta om antal polisregioner och huvudorter. Kommittén anger ett antal utgångspunkter som bör vara vägledande vid genomförandearbetet
  • Ett fristående tillsynsorgan bör inrättas för tillsyn över verksamheterna vid Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Mer om kommitténs förslag:

Kommittén föreslår att Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium ombildas till en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten. Säkerhetspolisen föreslås bli en fristående myndighet inom polisväsendet. Den nya Polismyndigheten ska vara en enrådighetsmyndighet och ledas av en rikspolischef som utses av regeringen. Polismyndigheten ska ansvara för all polisverksamhet i landet med undantag för den polisverksamhet som Säkerhetspolisen ska ansvara för. Medborgerlig insyn och demokratisk kontroll säkerställs genom Polismyndighetens insynsråd. Polismyndigheten ska indelas i bärkraftiga polisregioner. Dessa ska ledas av regionpolismästare. I varje polisregion ska det finnas ett regionpolisråd som ska utöva insyn i verksamheten och bistå regionpolismästaren med råd.


Vid Polismyndigheten ska en nationell operativ avdelning leda och samordna viss operativ verksamhet. Statens kriminaltekniska laboratorium ska vara en del av myndigheten och ha ett huvudansvar för den forensiska processen från brottsplats till laboratorium. Verksamheten med särskilda utredningar som rör anmälningar mot polisanställda ska ingå i Polismyndigheten som en egen avdelning. Verksamheten föreslås få en särställning bl.a. genom att dess chef anställs av regeringen, verksamheten får en egen anslagspost samt att insynsrådet och regionpolisråden särskilt ska följa denna verksamhet.


Medborgare ska, oavsett bostadsort, kunna känna sig förvissade om att polisens verksamhet leder till trygghet och att polisen prioriterar lokalt förekommande mängdbrott. Polismyndigheten ska ges ett uttalat ansvar att samverka med kommunerna för att minska brottsligheten och öka människors trygghet i lokalsamhället. Kommunerna tillförsäkras därmed möjlighet till delaktighet i verksamheten.


Det bör finnas en för allmänheten lätt tillgänglig kontaktpunkt vid Polismyndigheten nationellt och i varje polisregion där enskilda personer på ett enkelt sätt kan framföra både positiva och negativa synpunkter som rör polisverksamheten.


Kommittén bedömer att ett fristående granskningsorgan för tillsyn över Polismyndighetens och Säkerhetspolisens verksamhet bör inrättas. Ett fullständigt förslag för ett sådant granskningsorgan lämnas av kommittén i ett senare betänkande (dir. 2012:13).


Hur ska förändringen genomföras?

En genomförandeorganisation bör inrättas med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Polismyndigheten med sikte på ett införande av den nya organisationen den 1 januari 2015. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan med polisorganisationen. Kommittén anger ett antal utgångspunkter som bör vara vägledande vid genomförandearbetet. Det är bland annat att Polismyndighetens lokalt bedrivna arbete ska vara basen i polisens verksamhet, beslut och uppgifter ska finnas på lägsta ändamålsenliga nivå samt att det är nödvändigt med en långtgående delegation vad avser polisoperativt arbete.

Polisorganisationskommitténs ledamöter:

Gunilla Roxby Cromvall (V), Inger Davidson (KD), Christoffer Dulny (SD), Susanne Eberstein (S), Krister Hammarbergh (M), Johan Linander (C), Johan Löfstrand (S), Charlotte Nordström (M), Anna Norrman (MP), Johan Pehrson (FP), Torkild Strandberg (FP) och Henrik von Sydow (M).


Kontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos Beatrice Ask
Nils Öberg
Ordförande
076-766 77 11

Kerstin Bynander
Utredningssekreterare
08-405 51 42

Johan Dixelius
Utredningssekreterare
08-405 29 60