Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Regeringen inrättar Användarforum

Det ska vara lätt och säkert att använda it för alla, oavsett funktions-förmåga och ålder. För att bidra till att användar- och tillgänglighets-perspektivet lyfts till en högre strategisk nivå har regeringen idag beslutat inrätta ett användningsforum som ska samla strategiska beslutsfattare kring frågor som rör användbarhet på it-området.

- När jag idag medverkade på Hjälpmedelsinstitutets konferens "it för personer med funktions¬nedsättning och äldre" var en av de viktigaste sakerna som diskuterades behovet av ett ökat fokus på användarvänlighet och användbarhet. Att regeringen inrättar detta forum är ett viktigt steg på vägen till ökat digitalt innanförskap, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.


Arbetet med digitalt innanförskap, och att alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, är ett av de strategiska områdena i Sveriges digitala agenda It i människans tjänst som antogs av regeringen i oktober 2011.


-Det är nödvändigt med en fördjupad dialog mellan det offentliga, näringslivet, forskare och användargrupper om hur alla ska få bättre förutsättningar att använda it. I Användningsforum samlar vi ansvar och expertis från ett tvärsnitt av dem som behöver vara med för att vi ska kunna åstadkomma verklig förändring när det gäller användbarhet, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.


Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, får samtidigt i uppdrag att upprätta, stödja och driva Användningsforum. Handisam får också i uppdrag att ta fram indikatorer för att mäta e-tillgänglighet och statistisk som speglar hur e-tillgängligheten utvecklas i hela befolkningen.


-Vi måste få veta hur utvecklingen går. Inte minst om de digitala lösningarna fungerar för alla, och om de insatser som gjorts burit frukt. För det krävs en kontinuerlig uppföljning av tillgängligheten och statistik som speglar hela befolkningens tillgång till it, säger Anna Karin Hatt.


Kontakt

Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt