Utsläppsmarknaders påverkan på näringslivet

Minskning av växthusgaser kräver spelregler över nationsgränserna. Kyotoprotokollet öppnade upp för länder att handla med utsläppskrediter och möjliggjorde skapandet av utsläppsmarknader som riktades mot företag. Flertalet andra utsläppsmarknader är igång eller under uppbyggnad. Till exempel är EUs utsläppsmarknad världens största tvingande växthusgasmarknad för företag.

Anna Törner handläggare på Näringsdepartementets energienhet

- EU:s och Sveriges klimatpolitik arbetar för en koldioxidsnål ekonomi 2050. I detta arbete spelar handeln med utsläppsrätter en viktig roll, berättar Anna Törner handläggare på Näringsdepartementets energienhet.

Anna Törner som var en av talarna i seminariet om utsläppsmarknader arbetar med frågorna på området. Det som är i fokus just nu är hur de ändrade regler som träder ikraft 2013 kommer att påverka näringslivet.

- Framgångsfaktorerna i handelssystemet är flera. Det är ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen, det skapar kontroll över samlade utsläppsmängder, alla sektorer möter samma utsläppskostnad samt är det ett politiskt genomförbart arbetssätt som fungerar både i EU och globalt.

- Vi går i och med 2013 in i det tredje handelsperioden och det som står helt klart är att de förändringar det innebär kommer att ha en större ekonomisk påverkan på näringslivet, berättar Törner.

Anna Törner avslutade sitt anförande med en global utblick mot andra liknande system i världen.

- Till exempel kommer FNs motsvarande system för handel med utsläppsrätter, de så kallade Flexibla mekanismerna, också att ha en fortsatt stor betydelse för EU-systemet.