Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet 2013

Nu lämnar Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet

Efter ett år som ordförandeland i Nordiska ministerrådet är det nu dags för Sverige att lämna över ordförandeklubban till Island. För att markera detta hade samarbetsminister Ewa Björling bjudit in till en "Touch-down" den 9 december.

Ewa Björling tackade alla som varit verksamma under det svenska ordförandeskapsåret 2013 och menade att samarbetet och resultatet varit fantastiskt bra.

- Jag har gått tillbaka till det ambitiösa ordförandeskapsprogram som vi presenterade vid sessionen förra året. I princip har allt genomförts med väl godkänt resultat.

Ungdomsstyrelsens nordiska rikskonferens

Den 27 och 28 november höll Ungdomsstyrelsen sin årliga rikskonferens. I år med ett nordiskt tema eftersom Sverige är ordförande i nordiska ministerrådet. Konferensen är en mötesplats för verksamma inom ungas fritid, skola, arbetsliv, hälsa, sociala frågor, civila samhället, ungdomsorganisationer, politiker och forskare. 900 personer deltog.

Paneldebatt under nordisk konferens om integration Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Utrikes födda - en tillgång på den nordiska arbetsmarknaden

Torsdagen den 28 november möttes ministrar och representanter från de nordiska länderna i Stockholm inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. De träffades för att diskutera integration på arbetsmarknaden för utrikes födda. Den gemensamma utmaningen för de nordiska länderna är att skapa goda förutsättningar för en bra integration som säkerställer allas lika rättigheter.

Nordisk konferens om ett inkluderande arbetsliv med fokus på utrikes födda den 28 november

Under Sveriges pågående ordförandeskap i Nordiska ministerrådet finns ett särskilt fokus på integrationen på arbetsmarknaden för utrikes födda. Den gemensamma utmaningen för de nordiska länderna är att skapa goda förutsättningar för en bra integration som säkerställer allas lika rättigheter.

På konferensen kommer skillnader, likheter och goda exempel att diskuteras. Flera jämförande nordiska studier som knyter an till konferensens tema presenteras och en paneldiskussion med deltagande från bland andra nordiska ministrar med ansvar för integrationsfrågor kommer att äga rum.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och Tua Stenström, Kulturrådet. Foto: Regeringskansliet

Värt att leva för - kultur för äldre

Kulturminister Lena Adelsohn medverkade den 28 november i en konferens inom det svenska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet. Mötet handlade om äldres möjligheter att ta del av kultur och själva använda sina skapande förmågor.

En utvärdering av regeringens satsning Kultur för äldre presenterades. Sammanlagt 70 miljoner kronor har avsatts sedan 2011 för att stärka äldres tillgång till kultur. Resultaten visar bland annat att satsningen har givit äldre ökade möjligheter att delta aktivt i kulturaktiviteter, att de givit dem större delaktighet i samhället och att bilden av äldre som kulturkonsumenter har utmanats, i avseendet vad äldre klarar av och vad de är intresserade av.

Arkitektur och design i ett hållbart perspektiv

Den 21-22 november arrangerade Arkitektur- och designcentrum ett expertmöte inom Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Det handlade om hur politiken för arkitektur och design i de nordiska länderna möter utmaningar som urbanisering och bostadsbrist, åldrande befolkning, globalisering, klimatförändringar, segregation och effektivisering av energi med mera.

Slutsatser från mötet är dels att politiken för arkitektur- och designfrågor griper över många politikområden och att detta bör återspeglas i politiken, och att det finns ett stort behov av att beslutsfattare och utförare möts kontinuerligt.

Ändamålsenliga elområden

Den 20 november hölls en konferens om den nordiska elmarknaden med temat elområden. Konferensen hölls inom ramen för det nordiska ministerrådet och syftet var att diskutera om den nuvarande elområdesindelningen är ändamålsenlig ur ett nordiskt perspektiv, eller om det kan finnas skäl att titta på alternativa indelningar.

Alla notiser
#norden2013 för det svenska ordförandeskapet
#nordensk för Nordiska rådet