Förenkla för företag

Målsättningen med förenklingsarbetet är att skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag. När det blir enklare att vara företagare sänks trösklarna för att fler ska våga ta steget och förverkliga sin dröm att starta företag.

Förenklingar för företagare innebär även att de befintliga företagarna kan lägga sin tid på att utveckla sitt företag. Nya och växande företag är en grundläggande förutsättning för att skapa sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Fem fokusområden:

Under perioden 2011-2014 har fokus varit på följande fem huvudområden:

  1. Sänkta kostnader för företagen
  2. Minskat och förenklat uppgiftslämnande
  3. Förenklade myndighetskontakter på läns- och kommunal nivå
  4. Uppföljning av förenklingsförslag från näringslivet
  5. Bättre konsekvensutredningar

Mål och visioner

Förenklingsarbetet syftar till att skapa en positiv märkbar förändring i företagens vardag. Därför har ett antal mål satts upp som gör det lättare att följa upp arbetet. Samtliga mål har år 2020 som slutdatum, men kommer regelbundet följas upp och utvecklas.

Nedan följer huvudpunkterna i målen:

Regler ska främja företagens tillväxt - inte tvärtom

Genom att utforma regler och processer så att de är bättre anpassade till företagens villkor och verklighet skapas goda förutsättningar för fler och växande företag i hela landet.

Mål
Andelen små och medelstora företagare som upplever regler som ett tillväxthinder ska fortsätta att minska.

Uppföljning
Genom Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet. Undersökningen genomförs vart tredje år (2014, 2017 och 2020).

De administrativa kostnaderna ska minska

Det är viktigt att företagens kostnader för att följa regler minskar. Genom minskade kostnader och minskad tidsåtgång för administration kan företagen i stället ägna mer tid och resurser åt att driva och utveckla sin verksamhet. Företagens administrativa kostnader har minskat med drygt sju miljarder kronor.

Mål
Företagens administrativa kostnader ska vara lägre år 2020 än vad de var år 2012.

Uppföljning
Genom Regelrådets granskning av de administrativa kostnaderna i konsekvensutredningarna.

Det ska vara enklare att lämna uppgifter

Många företagare irriterar sig över att behöva lämna samma uppgifter till flera myndigheter.

Uppgiftslämnarutredningen har den 30 mars 2015 överlämnat sitt slutbetänkande till Näringsdepartementet (Regeringskansliet).

Uppgiftslämnarutredningen har tillsammans med Bolagsverket, Tillväxtverket, Skatteverket, Statistiska centralbyrån (SCB) och E-delegationen arbetat med att realisera utredningens förslag; Uppgiftslämnarservice för företagen.

Mål
Företag ska år 2020 i de flesta fall bara behöva lämna uppgifter en gång och till ett ställe.

Uppföljning
I november 2013 lämnade utredningen sin rapport där det bland annat presenteras förslag på hur uppgiftlämnandet kan följas upp över tid.

Det ska finnas enkla verktyg för att starta och driva företag

Tillväxtverket genomför informationsinsatser för att förenkla processen att starta och driva företag. Ett verktyg som tagits fram är företagarsajten verksamt.se som har utvecklats gemensamt av Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket, där bland annat information om att starta och driva företag finns tillgängligt.

Mål
Antal besökare på verksamt.se ska år 2020 ha ökat jämfört med år 2012. Merparten av företagen som använt verksamt.se ska tycka att den gör det enklare att starta och driva företag.

Uppföljning
Genom årlig statistik om användningen av verksamt.se.

Sverige ska stå sig väl i internationell jämförelse

En viktig faktor för tillväxt och sysselsättning är att svenska företag har konkurrenskraftiga förutsättningar i förhållande till omvärlden. Det är därför viktigt att jämföra Sveriges utgångsläge med andra länders, till exempel när det gäller utformningen och tillämpningen av regelverk som påverkar företagen.

Mål
Sverige ska fram till år 2020 fortsätta att vara bland de främsta EU-medlemsstaterna i Världsbankens undersökningar Cost of Doing Business samt the Global Government Effectivness Rank.

Uppföljning
Genom Världsbankens årliga rankingar.

Servicen ska öka och handläggningstiderna minska i det offentliga Sverige

Genom att minska handläggningstider och öka servicen slipper företag lägga tid på onödigt krångel och kan istället fokusera på sin kärnverksamhet. Arbetet omfattar länsstyrelserna och 16 centrala myndigheter.

Mål
År 2020 ska handläggningstiderna på länsstyrelserna ha minskat jämfört med år 2012.

Uppföljning
Genom årlig rapportering från länsstyrelserna. Länsstyrelsernas egeninitierade arbete med kvittenser på inkomna ärenden från företag följs upp. Kvittenserna syftar till att förbättra servicen till företag samt årlig rapportering från Tillväxtverket.

Det offentliga Sverige ska ha bättre förståelse för företagens villkor

De flesta företag har regelbundet kontakt med representanter för det offentliga Sverige. Det är därför viktigt att länsstyrelserna, kommunerna och andra myndigheter har förståelse för de villkor företagarna verkar under. Arbetet omfattar länsstyrelserna, kommunerna och centrala myndigheter.

Mål - länsstyrelser
Fler företagare ska år 2020 vara nöjda med sina kontakter med länsstyrelserna jämfört med år 2012. Medarbetare på länsstyrelserna erbjuds utbildningar för att ge stöd i arbetet med att förbättra företagsklimatet.

Mål - kommuner
Merparten av de kommuner som deltagit i Tillväxtverkets och SKL:s utbildning ska år 2020 ange att utbildningen bidragit till att förbättra möjligheterna till service för företag i kommunen. Det ska ske även en årlig ökning av antalet kommuner som genomgår utbildning samt har en handlingsplan för arbetet med att förenkla för företag.

Mål- myndigheter
Fler företagare ska år 2020 vara nöjda med sina kontakter med de centrala myndigheterna jämfört med år 2012.

Uppföljning
Genom uppföljning och statistik från länsstyrelserna och Tillväxtverket.