Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Promemoria om godkännande av finanspakt

I dag remitteras en promemoria från Finansdepartementet (Ds 2012:30) i vilken det föreslås att riksdagen ska godkänna fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen, den s.k. finanspakten.

Fördraget skrevs under den 2 mars 2012 av 25 av EU:s stats- och regeringschefer, däribland statsministern, och ska ratificeras i enlighet med varje lands konstitutionella bestämmelser. För Sveriges del innebär det att fördraget ska underställas riksdagens prövning.


Genom att ratificera fördraget ger Sverige sitt stöd till euroländernas arbete med att stärka det ekonomisk-politiska regelverket i euroområdet. Vidare säkras svenskt inflytande genom deltagande vid eurotoppmöten minst en gång per år. En ratificering av fördraget innebär inte att Sverige blir bundet av dess bestämmelser.


Remisstiden löper till den 1 oktober 2012.


Bakgrund

Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen är en överenskommelse som skrevs under av 25 av EU:s stat- och regeringschefer den 2 mars 2012.


Fördraget innehåller bl.a. regler om att euroländernas offentliga finanser ska vara i balans eller visa överskott och att avvikelser från det medelsiktiga budgetmålet ska korrigeras automatiskt. Dessa regler ska senast ett år efter fördragets ikraftträdande föras in i euroländernas nationella lagstiftning, helst på konstitutionell nivå eller på annat sätt som garanterar att reglerna fullt ut respekteras och efterlevs i den nationella budgetprocessen. Vidare innehåller fördraget en överenskommelse om att införa en större grad av automatik i stabilitets- och tillväxtpaktens underskottsförfarande. Det fastslås även att det ska hållas eurotoppmöten minst två gånger per år och att icke-euroländer som ratificerat fördraget ska bjudas in till dessa toppmöten minst en gång per år.


En EU-medlemsstat som inte har infört euron, och som inte förklarar sin avsikt att vara bunden av vissa av fördragets bestämmelser, är inte bundet av dess bestämmelser. Eftersom Sverige inte har infört euron, och inte heller avgett någon förklaring att vara bundet av fördraget, kommer dess bestämmelser inte att vara bindande för Sverige.