Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen föreslås få rätt att inrikta signalspaning

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska ges möjlighet att inrikta signalspaning vid Försvarets radioanstalt (FRA). Det föreslås i en proposition som i dag överlämnats till riksdagen.

Förslaget stämmer överens med det lagförslag som remitterades i en departementspromemoria i december 2011 och innebär att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen läggs till bland de myndigheter som i dag tillåts inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.


- Det är viktigt att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen kan få tillgång till information om utländska förhållanden som inhämtas genom signalspaning, säger justitieminister Beatrice Ask. Därigenom stärks Sveriges förmåga att förebygga och förhindra terrorism och sådan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.


Ändringen görs i den nu gällande signalspaningslagen och får till följd att hela det regelverk som i övrigt gäller för signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska tillämpas även vid inriktning från Säkerhetspolisen eller Rikskriminalpolisen. Inhämtning av uppgifter ska få ske för de syften som redan nu är tillåtna i signalspaningslagen, till exempel för att kartlägga strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen. Samtliga begränsningar som gäller beträffande vilken trafik som får inhämtas blir gällande även efter inriktning från polisen. Inhämtningen kommer att utföras av FRA efter tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen.


Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.


Kontakt

Jeanette Mattsson
Biträdande pressekreterare hos Beatrice Ask