Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor

Prop. 2012/13:61

Utgiven:
28 december 2012

Typ:
Proposition

Avsändare:
Justitiedepartementet

Sammanfattning

I propositionen föreslås att bokföringsbrott som är ringa får åtalas av åklagare endast om det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

Syftet är att göra den straffrättsliga regleringen av försenade årsredovisningar och årsbokslut mindre sträng. Vidare föreslås att möjligheten att bli godkänd revisor med revisorsexamen tas bort. En godkänd revisor som före ikraftträdandet har avlagt revisorsexamen ska benämnas auktoriserad revisor. Syftet är att förenkla regelverket. En godkänd revisor som inte har avlagt revisorsexamen behåller sin behörighet och ska även i fortsättningen benämnas godkänd revisor.

Det föreslås även att begreppet revisionsverksamhet ges en tydligare och något bredare innebörd.

I propositionen behandlas också revisorns skadeståndsskyldighet och vissa frågor om revisorns oberoende.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2013.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (2 st)
Lagrådsremiss (1 st)
Proposition (1 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)