Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Regeringen satsar 60 miljoner kronor på regionala kompetensplattformar

Regeringen har idag beslutat att under perioden 2013-2016 satsa minst 60 miljoner kronor på kompetensförsörjning i regionerna. Med satsningen förstärker och vidareutvecklar regeringen de regionala kompetensplatt-formarna som viktiga verktyg för kompetensförsörjningsarbete i hela landet.

- I takt med att varslen ökar gör vi ytterligare kraftfulla åtgärder genom att satsa 60 miljoner kronor för att säkra kompetensförsörjningen till näringsliv och offentlig sektor i hela landet. Vi vet att det är centralt för länders och regioners utvecklingskraft och företagens konkurrenskraft. Detta bidrar till att attrahera företagsetableringar och öka inflyttningen till landets alla delar, säger näringsminister Annie Lööf.


Medlen ska betalas ut till länen genom ett ansökningsförfarande. Ansvarig myndighet blir Tillväxtverket. Insatserna ska främst ha följande inriktning:

  • Utveckling av metoder och arbetsformer, t ex förbättrad praktiksamordning och strategiskt arbete med studie- och yrkesvägledning.
  • Skapa en bred förankring av och deltagande i arbetet hos relevanta aktörer på lokal, regional och nationell nivå, t ex kommuner, näringsliv eller strukturfondspartnerskap.
  • Utveckla integrations- och jämställdhetsperspektiven i kompetensförsörjningsarbetet, t ex utveckla arbetet med validering eller insatser för att motverka en könssegregerad arbetsmarknad.
  • Utveckla innovativa sätt att säkra kompetensförsörjningen till företag och offentlig sektor på kort och lång sikt, t ex samverkan med lärcentra.

Insatserna ska utgå ifrån respektive läns förutsättningar och prioriteringar. Två eller flera län ska också kunna ansöka om medel för gemensamt utvecklingsarbete.


Kontakt

Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Annie Lööf
Carl-Johan Klint
Departementssekreterare
08-405 38 84