Arkiv: Mandatperioden 5 oktober 2010–2 oktober 2014

Regeringen satsar på de gröna näringarna

Nu är det beslutat, så fördelas landsbygdsdepartementets pengar. Regelförenklingar, pengar till fiskerikontroll och Sametinget samt stora satsningar på skogen är några av delarna i regleringsbreven som regeringen beslutat om i dag.

- Vi behöver företag i hela Sverige, och vi behöver entreprenörer som vågar satsa på landsbygden. Nu satsar vi på att förenkla ännu mer i företagens kontakter med våra myndigheter. Vi väljer också att satsa mer på flera delar inom Skogsriket, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.


Regelförenklingar inom de gröna näringarna

Regelförenklingar ska märkas ute på företagen, därför breddar regeringen sin målsättning för att skapa en märkbart positiv förändring i företagens vardag. Skogsstyrelsen ska arbeta vidare med satsningen på "En dörr in", och Livsmedelsverket ges i uppdrag att utveckla kompetensen i den offentliga livsmedelskontrollen och förstärka samordningen mellan olika kontrollmyndigheter inom livsmedelskontrollen och Sametinget ska utarbeta åtgärder för förenkling och ge förslag på indikatorer för att följa arbetet.


Ytterligare satsningar på skogen

Hur arbetar markägare, kommuner och andra organisationer med de sociala värdena i skogen? Skogsstyrelsen ska göra en sammanställning av kunskapsläget om skog och sociala värden. Sammanställningen ska göras efter samråd med bland andra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Naturvårdsverket, kommuner och relevanta intresseorganisationer.


Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska också titta på möjligheter och behov av att utöka naturvårdsavtalens användning till att även omfatta områden med sociala värden. Uppdraget ska rapporteras den 1 december 2013.


25 miljoner kronor avsätts 2013 för att uppnå målet inom Skogsriket om att skapa fler jobb på den svenska landsbygden. Satsningen görs i form av ett treårigt program där minst 20,5 miljoner kronor ska användas till utveckling av hållbara skogsskötselmetoder. 1,5 miljoner kronor går till Jordbruksverket för arbetet med omarrodering i Dalarna och 3 miljoner kronor ska användas till prioriterade områden inom Skogsriket som till exempel träbyggande och kompetensförsörjning.


Regeringen avsätter också förstärkta resurser för skyddet av värdefulla naturområden med totalt 334 miljoner kronor till och med 2016. Satsningen görs av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.


10 miljoner kronor till fiskerikontroll

Fiskerikontrollen och utvecklingen av stödsystem förstärks med 10 miljoner kronor per år från 2013. Genomförandet av den EU-gemensamma fiskerikontrollen kräver resurser för att inte riskera sanktioner och återbetalningskrav.


Allt från hagen ska ner i magen

I Sverige slängs cirka 1 miljon ton mat per år i livsmedelskedjan, därför satsar regeringen 12 miljoner kronor under tre år för att Livsmedelsverket ska kunna genomföra insatser som bidrar till att minska det onödiga matsvinnet i alla led. Livsmedelsverket ska tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket arbeta för bättre utnyttjande av matavfallet genom analyser av möjligheter och eventuella hinder för ett minskat matsvinn, kartlägga matsvinn i primärproduktionen, genomföra riktade informationsinsatser till konsumenter och sprida information och goda exempel. Uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2016.


Uppdrag till SLU och nya pengar till Sametinget

Regeringen ger SLU i uppdrag att genomföra en fyraårig studie om kalvning i hägn och områdesinriktad jakt på kalvningsland som förebyggande åtgärder till skydd för renar. SLU tilldelas fem miljoner kronor 2013 för projektet.


Sametinget får också ett utökat förvaltningsanslag 2013. En miljon kronor ska gå till politiskt arbete och 1,5 miljoner kronor ska användas till överföring till samefonden.


Artdatabanken

Mot bakgrund av den översyn av Svenska Artprojektet vid SLU som gjorts blir projektets budget 55 miljoner kronor. Medlen frigörs för andra verksamheter inom SLU till nytta för miljön till exempel inom området fortlöpande miljöanalys. SLU får samtidigt i uppdrag att lämna förslag till effektiviseringar och kostnadsbesparingar inom Svenska artprojektets verksamhet.


Kontakt

Madeleine van der Veer
Hanna Berndtsson