300 miljoner till Läslyft i skolan

Svenska elevers läsförståelse har försämrats under 2000-talet. Därför satsar regeringen 300 miljoner kronor på att utbilda lärare i effektivare metoder i läsning och skrivning, Läslyftet.

- Elevers läsförståelse påverkar deras resultat i alla grundskolans ämnen. Lärarna måste ta en mer aktiv roll i klassrummet när de lär ut läsning och skrivning, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Regeringen kommer att ge Statens skolverk i uppdrag att genomföra en fortbildningssatsning för lärare om effektiva metoder för läs- och skrivutveckling. Satsningen går under namnet Läslyftet.

De internationella undersökningarna PISA och PIRLS visar att svenska elevers läsförståelse har försämrats under 2000-talet. Regeringen gör därför bedömningen att många lärare behöver kunskap om fler metoder för att kunna individanpassa undervisningen i större utsträckning och bättre stödja elevernas läs- och skrivutveckling.


Läslyftet, i likhet med satsningen Mattelyftet, bör bygga på kollegialt lärande och särskilt utbildade handledare. Förslaget omfattar i första hand svensklärare i grundskolan och gymnasieskolan men även lärare i förskoleklass.

Fortbildningen är tänkt att pågå fr.o.m. läsåret 2014/15 t.o.m. 2017/18 och i budgetpropositionen för 2014 beräknade regeringen totalt cirka 300 miljoner kronor för detta ändamål.

Under läsåret 2014/15 ska Skolverket genomföra en utprövningsomgång för ett representativt urval av skolor. Satsningen ska införas i större skala från läsåret 2015/16.


Kontakt

Elin Boberg
Pressekreterare hos Jan Björklund
work 08-405 31 02
cell 070-206 99 09
e-post till Elin Boberg
Ylva Westlund
work 08-405 10 00